Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 INSTRUKCJA JAMMERA LASEROWEGO ESCORT SHIFTER ZR3

jammer Shifter ZR3

Shifter ZR3 (2007r.)

Instrukcja Obsługi

Shifter ZR3 jest systemem obrony przeciw urządzeniom do laserowego pomiaru prędkości. ZR3 zawiera dwa przednie i jeden tylny, montowany do tablicy rejestracyjnej, odbiorniki/nadajniki laserowe, zbiorczą listwę podłączeniową (Interface), kontroler z wyświetlaczem, przyciskami i głośniczkiem oraz oddzielny przycisk wyciszający.

Dodatkowo Shifter ZR3 prezentuje nowy poziom ochrony laserowej, w tym:

  • wizualną sygnalizację przednich, lub tylnych sygnałów,
  • regulację głośności,
  • tryb autodiagnozy z podaniem komunikatu o błędach,
  • oddzielny przycisk wyciszający do wyciszania alarmów i ręcznego przejścia w tryb "tylko odbioru" sygnałów laserowych,
  • wysokowydajny przetwornik A/D znacznie zwiększający zasięg wykrywania laserów

Prosimy o przeczytanie całej instrukcji w celu zapoznania się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi obsługi Shiftera ZR3. Prosimy także - prowadź bezpiecznie.

Uwaga

Używanie tego produktu może być w niektórych rejonach zabronione. Sprawdź lokalny stan prawny.

Ważne

Shifter ZR3 wymaga profesjonalnej instalacji. Jeśli nie potrafisz jej przeprowadzić samodzielnie, skontaktuj się z odpowiednim fachowcem (np. warsztat instalacji alarmów samochodowych, elektryk samochodowy).

Opis zdjęcia panelu przedniego kontrolera (z oryginalnej instrukcji)

Power/Volume Control - przekręć aby włączyć urządzenie i ustaw pożądany poziom głośności
Front Signal Indication - dioda LED (czerwona), miganiem sygnalizująca alarm dla sygnałów laserowych pochodzących z przodu pojazdu
Power On Indication - dioda LED (zielona), świecąca na stałe podczas prawidłowej pracy i autodiagnozie urządzenia
Automatic Brightness Control - wbudowana dioda fotoczuła służąca do automatycznej regulacji jasności wyświetlacza w zależności od warunków oświetlenia panujących w kabinie
Mute Button - krótkie wciśnięcie powoduje wyciszenie bieżącego alarmu (następny alarm będzie ponownie sygnalizowany dźwiękowo), dwukrotne wciśnięcie podczas alarmu spowoduje przejście w tryb "tylko odbioru" sygnałów laserowych

Uwaga:
Sugerujemy przechodzenie w tryb "tylko odbioru" zawsze po wyhamowaniu i dostosowaniu prędkości - przedłużające się problemy z przeprowadzeniem pomiaru prędkości może u operatora lasera wzbudzić podejrzenia i np. zachęcić do sprawdzenia przyczyny.

Rear Signal Indication - dioda LED (czerwona), miganiem sygnalizująca alarm dla sygnałów laserowych pochodzących z tyłu pojazdu

Odbiorniki/nadajniki laserowe

Shifter ZR3 w sumie wyposażony jest w trzy (2 przednie i 1 tylny) odbiorniki/nadajniki laserowe. Są to elementy o bardzo wysokiej czułości, mające na celu jak najwcześniejszy odbiór sygnałów laserowych, aby następnie odpowiedzieć emisją odpowiedniego sygnału, który uniemożliwia dokonanie skutecznego pomiaru prędkości.

Włączanie i ustawianie głośności

Aby włączyć jednostkę i ustawić pożądany poziom głośności, należy przekręcić i ustawić w odpowiedniej pozycji pokrętło. Ruch pokrętła w lewo powoduje wzrost poziomu głośności. Gdy włączysz Shiftera, przejdzie on sekwencję alarmów i zweryfikuje prawidłową komunikację z czujkami laserowymi.

Po przejściu przez sekwencję startową

Zielona dioda sygnalizacyjna przestanie migać i świecąc w sposób stały oznajmi o prawidłowym funkcjonowaniu urządzenia i gotowości do pracy.

Przycisk wyciszający / zdalny przycisk wyciszający (MUTE)

Zarówno przycisk znajdujący się na przednim panelu kontrolera, jak i zdalny przycisk służą do wyciszania alarmów. Wystarczy jednokrotnie wcisnąć któryś z nich, aby wyłączyć sygnalizację dźwiękową dla bieżącego alarmu.

Tryb "tylko odbioru" sygnałów laserowych

Zdalny przycisk MUTE służy również do wyłączenia emisji sygnału uniemożliwiającego dokonanie pomiaru naszej prędkości, kiedy ją już dostosujemy. Ponieważ niektóre z laserowych urządzeń pomiarowych komunikują o obecności takich sygnałów, wyłączenie ich emisji jest wskazane aby uniknąć niepożądanego zainteresowania operatora.
Po prostu wciśnij dwukrotnie jeden z przycisków MUTE (zdalny lub ten na panelu przednim kontrolera) podczas trwania alarmu. Emisja sygnału zostanie przerwana - diody sygnalizujące przestaną migać i zaczną świecić w sposób ciągły, oznajmiając o przejściu w tryb "tylko odbioru". Nadajniki będą nieaktywne przez ok. 60 sekund, dając czas na spokojne minięcie miejsca kontroli. Gdy czas ten minie, alarmowe diody LED zgasną, a urządzenie wyda podwójny dźwięk "beep" sygnalizując ponowne przejście do stanu aktywnego.

Jasność wyświetlacza

Poziom jasności wyświetlacza dobierana jest automatycznie w zależności od warunków oświetlenia panujących wewnątrz samochodu. (Czujnik oświetlenia znajduje się na lewo od przycisku MUTE i jego przysłonięcie może spowodować zmianę jasności.)

Dźwiękowa sygnalizacja alarmów

Ponieważ każdy sygnał laserowy jest z dużym prawdopodobieństwem pochodzi od lasera policyjnego, nie ważne jakiej jest mocy, zawsze będzie sygnalizowane pełnym alarmem dźwiękowym.

Wizualna sygnalizacja alarmów

Do wizualnej sygnalizacji alarmów służą oddzielne diody dla czujników z przodu auta i z tyłu auta. Podczas odbioru sygnału laserowego, odpowiednia dioda LED zacznie migać, oznajmiając o zagrożeniu oraz o tym, że Shifter emituje sygnał zakłócający.
Jeśli użytkownik dwukrotnie wciśnie klawisz MUTE, urządzenie zakończy transmisję sygnału zakłócającego na 60 sekund, a dioda przestanie migać, świecąc przez ten czas w trybie ciągłym.

Diagnostyka

Shifer ZR3 jest wyposażony w obwód autodiagnostyki z powiadamianiem o błędach. Podczas włączania jednostki, przechodzi ona sekwencję startową i korzystając z wyświetlacza pokazuje sprawność wszystkich obwodów.
Podczas sekwencji tej miga zielona dioda LED. Oznacza to nawiązywanie komunikacji pomiędzy jednostką centralną, a wszystkimi pozostałymi elementami systemu. Testowane są również przednie i tylne czujki/transmitery laserowe. Następnie sama jednostka centralna i listwa połączeniowa. Jeśli wszystko jest w porządku, urządzenie wydaje podwójny dźwięk "beep", a zielona dioda LED zaczyna świecić w trybie ciągłym.

Sygnalizacja błędów

Jeśli Shifter ZR3 nie przejdzie pomyślnie podczas sekwencji startowej autodiagnostyki (np. gdy przerwane jest połączenie z jednym z elementów systemu), otrzymasz komunikat o błędzie:

Błąd przedniego odbiornika/nadajnika

Jeśli jeden lub oba elementu przedniej ochrony są odłączone, zapali się czerwona dioda LED i usłyszysz podwójny dźwięk "brap". Sekwencja ta będzie kontynuowana, dopóki nie wyłączysz urządzenia.

Błąd tylnego odbiornika/nadajnika

ZR3 może być zainstalowany bez tylnego elementu ochrony laserowej. Jeśli tak właśnie będzie lub zainstalowano tylny odbiornik/nadajnik, lecz z jakichś przyczyn się on rozłączy, odpowiadająca mu czerwona dioda LED podczas sekwencji startowej będzie się świecić w trybie ciągłym przez ok. 5- 10 sekund oraz usłyszysz podwójny dźwięk "brap". Następnie dioda ta zgaśnie.

Konfiguracja z Passportem (8500 lub 9500i)

Shifter ZR3 może zostać zintegrowany lub podłączony opcjonalnym kablem ZR3 "link" do Passporta, tworząc zaawansowany system ochrony radarowo - laserowej. Gdy Shifter ZR3 jest połączony z Passportem, wszystkie komunikaty dźwiękowe i wizualne będą sygnalizowane przez Passporta, eliminując konieczność korzystania z kontrolera Shiftera ZR3.

Sekwencja startowa

Po prawidłowej instalacji ZR3, Passport podczas sekwencji startowej zakomunikuje jego obecność na wyświetlaczu: "Zr3 Shift" (domyślnie), "Zr3 Off" lub "Zr3 Rec".

Jeśli w tym samym czasie podłączone są oba - kontroler Shiftera ZR3 i Passport, sekwencja startowa z autodiagnostyką odbędzie się na obydwu. Gdy sekwencja startowa się zakończy, kontroler Shiftera przejdzie w stan uśpienia, natomiast cała obsługa systemu oraz prezentacja alarmów wizualnych i dźwiękowych będzie się odbywać przez Passporta.

Jeśli kontroler Shiftera jest podłączony, a odłączony lub wyłączony zostanie Passport, kontroler "obudzi się" i będzie działał w sposób standardowy.

Jak zmieniać ustawienia ZR3 poprzez Passporta

Gdy Passport podłączony jest do zbiorczej listwy podłączeniowej (Interface), można zmienić sposób działania Shiftera. Dostępne są trzy opcje: "Shift" (emisja sygnału zakłócającego - domyślnie), "Rec" (tylko odbiór) lub "Off" (zarówno emisja, jak i odbiór sygnałów laserowych są wyłączone).

Aby zmienić ustawienia:
  1. Przejść w Passporcie do trybu programowania (8500 - jednoczesne wciśnięcie przez 2 sekundy dwóch klawiszy na górze obudowy, 9500i - jednoczesne wciśnięcie klawiszy MRK i BRT przez 2 sekundy)
  2. Wciskać kolejno klawisz REVIEW w celu przejścia do kolejnych pozycji w menu (można także trzymać klawisz REVIEW wciśnięty stale - aby przewinąć ustawienia).
  3. Wybrać pozycję w menu: Zr3.
  4. Wcisnąć klawisz CHANGE aby wybrać pomiędzy "Zr3 SHIFT", "Zr3 REC" lub "Zr3 OFF".
  5. Aby wyjść z trybu programowania należy po prostu odczekać bez wciskania jakiegokolwiek klawisza przez 8 sekund. Jednostka wyświetli "Complete", wyda czterokrotnie dźwięk "beep" i przejdzie w tryb normalnej pracy.
Wizualny alarm laserowy

Gdy odebrany zostanie sygnał z przodu samochodu, Passport wyświetli "F Laser Shifter".

Gdy odebrany zostanie sygnał z tyłu samochodu (o ile tylny moduł ochrony laserowej został podłączony), Passport wyświetli "R Laser Shifter".

Tryb całkowitego zaciemnienia wyświetlacza Passporta (DARK)

Gdy Passport ustawiony jest w trybie DARK, sygnalizację wizualną dla alarmów laserowych i radarowych przejmuje kontroler Shiftera (alarmy radarowe sygnalizowane są przez miganie diodami LED, bez prezentacji kierunku odebranego sygnału).

Wyciszanie alarmów (MUTE)

Zarówno przycisk na obudowie Passporta, jak i zdalny przycisk MUTE mogą służyć do wyciszania alarmów, a także przejścia Shiftera w tryb "tylko odbiór".

Sygnalizacja błędów (za pomocą Passporta)
Błąd przedniego modułu Shiftera

Jeśli przedni moduch ochrony laserowej Shiftera jest odłączony lub działa nieprawidłowo, Passport wyświetli komunikat "Front Shifter Error" i wyda podwójny dźwięk "beep". Sekwencja ta zakończy się, a Passport przejdzie w tryb normalnej pracy detektora.

Błąd tylnego modułu Shiftera

Jeśli tylny moduł ochrony laserowej Shiftera nie został zainstalowany lub nie ma z nim komunikacji z innych powodów, Passport wyświetli "Rear Shifter Error" i wyda podwójny dźwięk "beep". Sekwencja ta zakończy się, a Passport przejdzie w tryb normalnej pracy detektora.

 

« powrót do Archiwum instrukcji

« powrót do Antyradary - Strona Główna

   Created by ® NeoM