Forum Mapy Fotoradarów - Strona Główna Antyradary Mapa fotoradarów
FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja   ZalogujZaloguj


Poprzedni temat «» Następny temat
Fotoradar przenośny
Autor Wiadomość
phonemaniac
Videomaniac


Dołączył: 10 Paź 2008
Pochwał: 1237
Posty: 4175
Skąd: WKZ
Wysłany: 20 Lipiec 2009, 11:36   Fotoradar przenośny

Znalezione w sieci zamówienie (przetarg) na sprzęt pomiarowy w Tomaszowie Lubelskim:

Cytat:
Ogłoszenie z dnia 2009-06-29

Tomaszów Lubelski: Dostawa fotoradaru dla Straży Miejskiej Miasta Tomaszów Lubelski

Numer ogłoszenia: 213122 - 2009; data zamieszczenia: 29.06.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6642125, faks 084 664 22 43.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszow-lubelski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fotoradaru dla Straży Miejskiej Miasta Tomaszów Lubelski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego fotoradaru w wersji mobilnej przystosowanej do instalacji w pojeździe oraz sprzętu dodatkowego i oprogramowania komputerowego niezbędnego do pełnego wykorzystania wszystkich jego funkcji.

1.Urządzenie powinno posiadać co najmniej minimalne wymagania techniczne dla fotoradaru, czyli samoczynnie ujawniające i rejestrujące w postaci zdjęć cyfrowych naruszenie przepisów ruchu
drogowego przez kierujących pojazdami, tj. :

1.1. Pomiar prędkości pojazdów z wykorzystaniem efektu Dopplera,
1.2. Zakres pomiarowy od 30 do 240 km/h,
1.3. Zakres temperatur pracy od -5oC do +60 oC,
1.4. Urządzenie mobilne przystosowane do zainstalowania w pojeździe bez potrzeby dokonywania zmian konstrukcyjnych i dodatkowych badań,
1.5. Przystosowane do prowadzenia pomiarów z pobocza drogi, postoju pojazdu z fotoradarem oraz podczas jazdy, umożliwiające wykonywanie zdjęć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanymi opadami atmosferycznymi, np. deszcz, śnieg,
1.6. Urządzenie powinno być wyposażone we własne niezależne źródło zasilania zabezpieczające ciągłą jego pracę nie krótsza niż 5 godz. Akumulator urządzenia powinien mieć możliwość doładowania w trakcie pracy silnika pojazdu.
1.7. Urządzenie powinno posiadać możliwość odtworzenia na miejscu lub w innym czasie zdjęcia kierowcy - sprawcy zarejestrowanego wykroczenia w ruchu drogowym,
1.8. Pomiar z rozróżnieniem kierunku ruchu pojazdów (pojazdy odjeżdżające i nadjeżdżające) ,
1.9. Automatyczna rejestracja wykroczenia ze zdjęciem po przekroczeniu zadanego limitu prędkości :
a) przedstawienie limitu prędkości ze skokiem 1 km/h,
1.10. Rejestracja wykroczenia w postaci zdjęcia cyfrowego :
a) obraz czarno - biały lub kolorowy w technice cyfrowej z czytelnym wizerunkiem twarzy kierowcy i numerem rejestracyjnym pojazdu uzyskany podczas pracy o każdej porze dnia bez względu na warunki atmosferyczne,
b) kamera o cyfrowym zapisie zdjęć umożliwiająca wykonywanie rejestracji przez szybę pojazdu oraz umożliwiająca bezbłędną identyfikację odblaskowych tablic rejestracyjnych,
c) częstość wykonywania zdjęć nastawiana w zakresie od 1 zdjęcia na sekundę do 25 zdjęć na sekundę, ze skokiem co 1 ( 25 wartości dostępnych do nastawienia ),
d) jakość zapisu minimum 625 linii.
1.11. Rejestracja informacji identyfikujących wykonany pomiar:
a) prędkość zmierzona,
b) prędkość dopuszczalna,
c) identyfikator ograniczenia prędkości ( norma, znak drogowy ),
d) data,
e) czas,
f) kierunek,
g) numer zdjęcia,
h) numer urządzenia pomiarowego.
1.12. Rejestracja informacji identyfikujących miejsce pomiaru:
a) miejsce,
b) stanowisko,
c) dozwolony limit prędkości.
1.13. Prezentowanie na zdjęciu oraz na wydruku zdjęcia informacji identyfikujących wykonany pomiar.
1.14. Rejestracja danych statystycznych z pomiarów prędkości celem tworzenia statystyk na podstawie
zarejestrowanych danych.
1.15. Brak możliwości usunięcia zarejestrowanego zdjęcia przez obsługę.
1.16. Brak możliwości ingerencji w informacje zarejestrowane w czasie pomiaru.
1.17. Zabezpieczenie urządzenia przed obsługą i dostępem do zarejestrowanych informacji przez osoby niepowołane.
1.18. Umożliwienie przenoszenia zarejestrowanego materiału do komputera ( na stanowisko komputerowe wraz z odpowiednim oprogramowaniem ) celem obróbki danych i wydruku zdjęć.
2. Sprzęt dodatkowy :
2.1. Trzy komputery mobilne wyposażone minimum w:
a) procesor min. 2 GHz,
b) pamięć operacyjną min. 2 GB,
c) dysk min. 160 GB,
d) zasilacz samochodowy,
e) zasilacz sieciowy 230 V,
f) system operacyjny Windows XP,
g) min. 3 porty USB,
2.2. Dwie torby na komputer.
2.3. Drukarka do wydruku zarejestrowanych zdjęć o następujących parametrach technicznych:
a) technologia druku - monochromatyczny druk laserowy,
b) prędkość drukowania - min. 26 stron / min.,
c) jakość druku - min. 1200 x 1200 dpi,
d) wymagany druk dwustronny ( dupleks),
e) złącza zewnętrzne - USB 2.0.

3. Wymagania dotyczące oprogramowania:
3.1. Licencjonowany program w wersji klient - serwer do obróbki zdjęć, archiwizowania i opracowania dokumentacji mandatowej ma zostać zainstalowany na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych wraz z oprogramowaniem serwera zarządzającego bazą danych.
3.2. Program do obróbki zdjęć powinien spełniać następujące wymagania:
a) indeksowanie wpisów do bazy danych zapewniające wyróżnienie zdarzeń odczytanych, oczekujących na ujawnienie, będących przedmiotem postępowania w sprawie o wykroczenie oraz spraw zakończonych oraz ich wizualizację w postaci widoków,
b) możliwość wyszukiwania wykroczeń według zadanych kryteriów: daty, czasu, prędkości, numeru zdjęcia numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwiska sprawcy, rodzaju wykroczenia,
c) możliwość wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia ( np. twarzy, numeru rejestracyjnego) zapewniające identyfikację sprawcy wykroczenia oraz numer rejestracyjny pojazdu,
d) wydruk dokumentacji składającej się z dwustronnego wezwania zawierającego zdjęcie, oświadczenia, kopert C5 i C6, zwrotnego potwierdzenia odbioru, powiadomień, karty MRD5, mandatów karnych i karty informacyjnej,
e) rejestrować wysłaną korespondencję i sporządzać wydruk pocztowej książki nadawczej,
f) rejestrować przebieg i sposób zakończenia czynności wyjaśniających,
g) drukować zestawienia za okres zdefiniowany przez użytkownika, zawierające dane o sposobie zakończenia czynności wyjaśniających i ich ilości,
h) drukować dzienny raport z wykonanych czynności,
i) generować raport o zdjęciach i nagraniach, które nie stanowią materiału dowodowego zezwalającego na podjęcie czynności wyjaśniających - zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników miejskich i usuwać na żądanie użytkownika wyszczególnione zapisy z bazy danych wraz z odpowiadającymi im plikami utworzonymi przez fotoradar,
j) zapewniać definiowanie poziomu uprawnień poszczególnych użytkowników,
k) zapewniać bezpieczeństwo zgromadzonych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Warunki gwarancji dotyczące sprzętu i oprogramowania.
4.1. Wykonawca udzieli Zmawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot dostawy, co najmniej na okres 24 miesięcy od dnia dostawy i oddania do użytkowania. Warunki gwarancji zostaną określone w karcie gwarancyjnej.
4.2. Wykonawca zobowiąże się w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania wszelkich usterek i wad w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady na własny koszt, bez względu na jego wysokość oraz zapewni bezpłatny transport urządzenia do punktu serwisowego.
4.3. W przypadku gdy naprawa przekraczać będzie 14 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych.
4.4. Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego oraz zapewni dostępność części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez okres 6 lat od daty upływu gwarancji. Koszt dostawy sprzętu do naprawy Zamawiający pokrywa tylko do punktu serwisowego znajdującego się na terytorium RP.
5. Wymagane warunki dodatkowe stawiane Wykonawcy:
5.1. Dokumentacja urządzenia, instrukcja obsługi, oprogramowanie, wydruki, menu obsługi powinny być w języku polskim.
5.2. Wykonawca złoży wraz z ofertą szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia i oprogramowania. Dokumenty, pod rygorem odrzucenia oferty, mają być złożone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.3. Urządzenie musi posiadać Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości - dokument należy złożyć wraz z z ofertą.
5.4. Urządzenie musi posiadać orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wydane przez uprawnione Laboratoria Ochrony Radiowej - dokument należy złożyć wraz z ofertą.
5.5. Urządzenie musi posiadać aktualne Świadectwo Legalizacji Urzędu Miar - okazanie dokumentu będzie wymagane przed podpisaniem umowy.
5.6. Urządzenie musi być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych.
5.7. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia w terminie 7 dni od daty dostawy, osób wskazanych przez Zamawiającego do stopnia bezbłędnego, praktycznego opanowania umiejętności obsługi sprzętu i oprogramowania. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5.8. Wykonawca zamontuje fotoradar w pojeździe dostarczonym przez Zamawiającego.
5.9. W celu zweryfikowania i potwierdzenia przez zamawiającego jakości dostarczonych zdjęć, każdy wykonawca może być zobowiązany, po terminie składania ofert, do wykonania w obecności przedstawiciela Zamawiającego zdjęć fotoradarem stanowiącym przedmiot zamówienia na terenie miasta Tomaszów Lubelski, we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
Do przeprowadzenia testów Zamawiający może wezwać wykonawców, których oferty spełnią wymogi formalne i techniczne określone w SIWZ.


LINK

Czyżby w rachubę wchodziła ISKRA Video?

Cytat:
5) Przystosowane do prowadzenia pomiarów z pobocza drogi, postoju pojazdu z fotoradarem oraz podczas jazdy, umożliwiające wykonywanie zdjęć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przy zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanymi opadami atmosferycznymi, np. deszcz, śnieg...

PROTEST ZURADU
_________________
Gość - najlepsze w tym forum jest to, że posiada takiego użytkownika jak Gość
 
 
Automobil

Wysłany:    Na laser jammery laserowe, na fotoradary antyradary.sklep.pl. Kierowcy mają do wyboru najlepsze modele - wykrywacze Escort, Valentine One, Noxo, Whistler wyposażone w euro pasma radarów. 
 
 
piotreg 
Administratore banitore


Dołączył: 23 Mar 2007
Pochwał: 1201
Posty: 28196
Skąd: WROCŁAW
Wysłany: 20 Lipiec 2009, 12:26   

Przetarg bije wszystkich po oczach.

Tylko Iskra, bo montaż AD9 C wymaga zmian konstrukcyjnych w samochodzie...
 
 
piotreg 
Administratore banitore


Dołączył: 23 Mar 2007
Pochwał: 1201
Posty: 28196
Skąd: WROCŁAW
Wysłany: 21 Lipiec 2009, 19:38   

To samo w wersji skróconej:

Cytat:
Tomaszów Lubelski: Fotoradar dla Straży Miejskiej

Strażnicy miejscy w Tomaszowie Lubelskim chcą lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. By skutecznie karać przekraczających przepisy kierowców zamierzają używać fotoradaru.

Komendant tomaszowskiej straży Mieczysław Gałan przypomina, że strażnicy mają uprawnienia do ścigania piratów drogowych, ale w praktyce nie mogą z nich korzystać. Zapewnia jednak, że to kiedy, gdzie i jak byłby wykorzystywany taki fotoradar zależałoby od uzgodnień z miejscową policją.

Miasto właśnie ogłosiło przetarg na zakup takiego urządzenia. Fotoradar ma wykonywać zdjęcia gdy jest ustawiony na poboczu drogi, wewnątrz stojącego samochodu oraz podczas jazdy. Powinien być dostosowany do monitoringu pojazdów w obydwu kierunkach i pracy w temperaturze nawet do + 60 stopni.

Oferty są przyjmowane do 15 lipca, a szczegółowe warunki udzialu w przetargu można znaleźć na www.tomaszow-lubelski.pl.


Źródło
 
 
phonemaniac
Videomaniac


Dołączył: 10 Paź 2008
Pochwał: 1237
Posty: 4175
Skąd: WKZ
Wysłany: 29 Lipiec 2009, 10:36   

No i jest rozstrzygniecie ;) Ciekawe, czy wiecie, kto wygrał ;)

Cytat:
O g ł o s z e n i e

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 213122 - 2009 dnia 29.06.2009 r. o wartości powyżej 14 000 EURO na wykonanie dostawy fotoradaru dla Straży Miejskiej Miasta Tomaszów Lubelski, wybrana została oferta firmy SCREENBOARD Spółka z o.o., ul. Kochanowskiego 49; 01-864 Warszawa, otrzymując w punktacji za cenę 100 pkt.

W postępowaniu złożona została jedna oferta.

Link
_________________
Gość - najlepsze w tym forum jest to, że posiada takiego użytkownika jak Gość
 
 
 
piotreg 
Administratore banitore


Dołączył: 23 Mar 2007
Pochwał: 1201
Posty: 28196
Skąd: WROCŁAW
Wysłany: 29 Lipiec 2009, 12:37   

piotreg napisał/a:
Przetarg bije wszystkich po oczach.

Tylko Iskra, bo montaż Ad9C wymaga zmian konstrukcyjnych w samochodzie...

Wszystko jasne... ruski szajs :-)
 
 
BluesWings
Gość
Użytkownik zbanowany
Zakaz pisania
Ostrzeżeń: 22/5
Wysłany: 17 Wrzesień 2009, 06:28   

Cytat:
Strażnicy z fotoradarem

Strzeżcie się drogowi piraci! Straż Miejska w Tomaszowie Lubelskim ma już fotoradar i dokumentuje wasze wyczyny

Za fotoradar władze Tomaszowa zapłaciły 118 tysięcy złotych.
- Budżet naszego miasta to ok. 40 mln zł, zakup fotoradaru nie jest wydatkiem, który istotnie wpłynąłby na inne potrzeby – mówi Ryszard Sobczuk, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. - Życie i zdrowie mieszkańców jest najważniejsze. Poza tym pieniądze wydane na fotoradar po pewnym czasie z pewnością się zwrócą.
Trzeba bowiem wiedzieć, że mandaty karne nakładane przez straże miejskie nie trafiają do kasy Skarbu Państwa (jak te nakładane przez policję czy inne służby), ale do budżetu danego miasta. Wiele miast i gmin zainwestowało więc w zakup fotoradarów i przychodami z mandatów znacząco podreperowało swoje finanse. W naszym regionie do tej pory żaden samorząd nie zdecydował się na zakup fotoradaru, chociaż przed laty taki wydatek planowano w Zamościu. Ostatecznie miasto nie kupiło jednak urządzenia.
Burmistrz Tomaszowa zapewnia, że względy fiskalne nie przyświecały ani jemu, ani miejskim radnym. Jednak do tej pory, do miejskiego budżetu w Tomaszowie Lubelskim z tytułu mandatów nałożonych przez straż miejską wpływało najwyżej kilka tysięcy złotych miesięcznie. Teraz z pewnością kwota ta znacznie wzrośnie. A jak wiadomo, od przybytku głowa nie boli.
Ryszard Sobczuk podkreśla, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. I dlatego strażnicy w porozumieniu z tomaszowską policją będą ustawiać sprzęt na tych ulicach, gdzie dochodzi do groźnych zdarzeń. I niekoniecznie na biegnącej przez miasto krajowej „17”.
- Ci kierowcy, którzy przestrzegają przepisów, na pewno się ucieszą, bo będzie bezpieczniej – podkreśla burmistrz Sobczuk. - Ci, którzy drastycznie łamią ograniczenia prędkości i inne przepisy ruchu drogowego, na pewno nie będą zadowoleni. Naszą intencją nie jest straszenie i karanie kierowców, ale zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom. We wrześniu fotoradar na pewno będzie często pracował w pobliżu szkół. Chcemy, by w tych miejscach ulice były bardzo bezpieczne. Temu służą też montowane przy szkołach progi zwalniające.
Wideoradar Iskra, jaki zakupiono w Tomaszowie jest produkcji rosyjskiej. Komendant Straży Miejskiej nie ma jednak wątpliwości, że to dobry sprzęt.
Może dokumentować wykroczenia w dzień i w nocy. Nie używa przy tym lampy błyskowej, bo rejestruje w podczerwieni. Ma zasięg do 800 metrów. Możemy mierzyć prędkość pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających, także gdy samochód z zamontowanym wideoradarem jest w ruchu – tłumaczy komendant Mieczysław Gałan.
Urządzenie, w jakie zostali wyposażeni tomaszowscy strażnicy jest bowiem przystosowane do używania w samochodzie. Straż miejska w Tomaszowie dysponuje renault kangoo i fiatem cinquecento.
W ciągu pierwszych 3 dni pracy fotoradaru strażnicy ukarali blisko 20 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.
- Wszyscy bez komentarza przyjęli mandaty, do tej pory nikt nie zakwestionował nam w ten sposób udowodnionego wykroczenia – mówi komendant Gałan.

K o m e n t a r z e
Widocznie Policja w Tomaszowie już jest nie potrzebna. Burmistrz sam się wyżywi z fotoradaru i znajdzie złodzieja. Powodzenia, Panie Burmistrzu. ~Turysta

Źródło
 
 
piotreg 
Administratore banitore


Dołączył: 23 Mar 2007
Pochwał: 1201
Posty: 28196
Skąd: WROCŁAW
Wysłany: 17 Październik 2009, 10:06   

Cytat:
Nowy fotoradar zarejestrował 40 wykroczeń w 8 dni

40 wykroczeń w 8 dni – taka jest dotychczasowa skuteczność używania fotoradaru przez strażników miejskich w Tomaszowie Lubelskim. Nowe urządzenie na razie rejestrowało wykroczenia kierowców, popełniane przede wszystkim w okolicach tomaszowskich szkół. Od tego tygodnia będzie wykorzystywane także w innych miejscach w mieście.

Wśród piratów drogowych, którzy do tej pory zostali przyłapani na łamaniu przepisów drogowych był m.in. kierowca, który tego samego dnia 2 razy w tym samym miejscu popełnił to samo wykroczenie, gdy najpierw przywiózł dziecko do szkoły a potem je odbierał. Strażnicy miejscy przypominają, że konsekwencje wykroczeń, które są rejestrowane przy pomocy nowego urządzenia są takie same jak w przypadku sprzętu używanego przez policję. Kierowcy są bowiem karani zarówno mandatem jak i punktami karnymi, które są wpisywane do specjalnej kartoteki i przekazywane do miejscowej komendy policji.

Źródło: Radio Lublin
_________________
Mapa fotoradarów/Mapa videopatroli
 
 
phonemaniac
Videomaniac


Dołączył: 10 Paź 2008
Pochwał: 1237
Posty: 4175
Skąd: WKZ
Wysłany: 13 Listopad 2009, 10:18   

Cytat:
Gdzie i kiedy strażnicy miejscy używają fotoradarów w Tomaszowie Lubelskim?

Przede wszystkim przeciwdziałać - z takiego założenia wychodzą władze Tomaszowa Lubelskiego i miejscowi strażnicy miejscy, którzy ujawniają gdzie i kiedy używają fotoradaru. Pierwszy taki harmonogram już jest dostępny na stronie internetowej miasta i tablicach przed oraz wewnątrz urzędu.
W listopadzie urządzenie będzie używane najczęściej m.in. na ulicach: Lwowskiej, Łaszczowieckiej i Józefowskiej oraz Żwirki i Wigury, Kościuszki, Wojska Polskiego i Sienkiewicza. Pełny spis ulic z datami i godzinami w internecie można znaleźć pod adresem: www.tomaszow-lubelski.pl.
Tomaszowska Straż Miejska używa fotoradaru od początku września. - Przez ten czas urządzenie wykonało już ponad 470 zdjęć kierowców, którzy złamali przepisy ruchu drogowego – informuje komendant straży Mieczysław Gałan.
Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów, to tak jak w przypadku policji – mandaty i punkty karne.

LINK

Lista miejsc pomiarowych
_________________
Gość - najlepsze w tym forum jest to, że posiada takiego użytkownika jak Gość
 
 
 
delpiero 
Administratore banitore


Dołączył: 20 Lut 2009
Pochwał: 2699
Posty: 7900
Skąd: Gang Albanii
Wysłany: 1 Czerwiec 2010, 11:42   

Cytat:
Dyslokacja punktów pomiarowych dla urządzenia samoczynnie ujawniającego naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na miesiąc CZERWIEC 2010 r.

Pomiaru dokonuje Straż Miejska

Link
LINK

Autor postu otrzymał pochwałę.
 
 
delpiero 
Administratore banitore


Dołączył: 20 Lut 2009
Pochwał: 2699
Posty: 7900
Skąd: Gang Albanii
Wysłany: 7 Listopad 2010, 17:20   

Cytat:
Dyslokacja punktów pomiarowych dla urządzenia samoczynnie ujawniającego naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami na miesiąc listopad 2010 r.

Pomiaru dokonuje Straż Miejska

Link
LINK

Autor postu otrzymał pochwałę.
 
 
pstryk
Forum Lider


Dołączył: 21 Mar 2009
Pochwał: 213
Posty: 724
Skąd: PL
Wysłany: 11 Grudzień 2010, 19:36   

Pomiar Iskrą Video na ul. 29-Listopada - ogr. (40)

Celowali w jadących od centrum na Ulhówek.

Obsługa w porządku i fotki podglądowe są. :)

Tomaszów Lubelski (1).jpg
Plik ściągnięto 42 raz(y) 69,86 KB

Tomaszów Lubelski (2).jpg
Plik ściągnięto 53 raz(y) 91,61 KB


Autor postu otrzymał pochwałę.
 
 
piotreg 
Administratore banitore


Dołączył: 23 Mar 2007
Pochwał: 1201
Posty: 28196
Skąd: WROCŁAW
Wysłany: 11 Grudzień 2010, 21:25   

Jedna z ulic z rozpiski...

Troszku punktów Ci jeszcze zostało do obskoczenia :D
_________________
Mapa fotoradarów/Mapa videopatroli
 
 
pstryk
Forum Lider


Dołączył: 21 Mar 2009
Pochwał: 213
Posty: 724
Skąd: PL
Wysłany: 11 Grudzień 2010, 21:35   

No tak się składa, że ciężko trafić <SM> z Iskrą...
Wygląda na to, że zazwyczaj pracują w innych godzinach niż ja jestem po Tomaszowie Lubelskim... :o :mrgreen:
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz załączać pliki na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group