Forum -

Dura lex sed lex - Aktualny taryfikator punktów karnych

phonemaniac - 31 Marzec 2011, 19:24
Temat postu: Aktualny taryfikator punktów karnych
Cytat:
A/ PUNKTY KARNE


I. Czyny o charakterze szczególnym:
1. popełnienie przestępstwa drogowego - 10 punktów
2. nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku - 10 punktów
3. kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu - 10 punktów
4. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego - 10 punktów
5. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa - 6 punktów
6. spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 punktów

II. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych:
1. omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym - 10 punktów
2. wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi - 9 punktów
3. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na oznakowanym przejściu - 8 punktów
4. nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd - 8 punktów
5. niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia - 8 punktów
6. nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa podczas cofania - 5 punktów

III. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
1. niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu - 8 punktów
2. niezastosowanie się do sygnałów świetlnych - 6 punktów
3. niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym - 6 punktów
4. niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego - 6 punktów
5. niestosowanie się do znaku „zakaz wjazdu” - 5 punktów
6. niestosowanie się do znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach” - 5 punktów
7. niestosowanie się do znaków „zakaz skręcania w lewo” lub „zakaz skręcania w prawo” - 5 punktów
8. niestosowanie się do znaków „nakaz jazdy...” - 5 punktów
9. niestosowanie się do znaków określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania - 5 punktów
10. niestosowanie się do znaków poziomych „strzałka kierunkowa” - 5 punktów
11. niestosowanie się do znaku poziomego „linia podwójna ciągła” - 5 punktów
12. niestosowanie się do znaku zakazu „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” - 4 punkty
13. niestosowanie się do znaków „zakaz wjazdu...” - 3 punkty
14. niestosowanie się do znaków „zakaz wyjazdu...” - 2 punkty
15. niestosowanie się do pozostałych znaków i sygnałów drogowych - 1 punkt

IV. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów:
1. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej - 6 punktów
2. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu - 6 punktów
3. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym - 6 punktów
4. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom - 6 punktów
5. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu - 5 punktów
6. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze - 5 punktów
7. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu - 5 punktów
8. nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania - 4 punkty
9. nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu - 5 punktów
10. naruszenie zakazu zawracania - 5 punktów

V. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości:
1. przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h - 10 punktów
2. przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h - 8 punktów
3. przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h - 6 punktów
4. przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h - 4 punkty
5. przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h - 2 punkty
6. przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h - 1 punkt
7. jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym - 2 punkty

VI. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania:
1. nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania - 5 punktów
2. wyprzedzanie z niewłaściwej strony - 3 punkty
3. naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi - 8 punktów
4. naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 5 punktów
5. naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi - 5 punktów
6. naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach - 5 punktów
7. naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi - 5 punktów
8. naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi - 5 punktów
9. niestosowanie się do znaku „zakazu wyprzedzania” - 5 punktów

VII. Używanie świateł zewnętrznych:
1. niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu - 4 punkty
2. niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 2 punkty
3. niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu - 2 punkty
4. niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł przez kierującego motocyklem - 2 punkty
5. naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich - 2 punkty
6. naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych - 2 punkty
7. pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia - 3 punkty

VIII. Naruszenie przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
1. naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie - 3 punkty
2. naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie - 2 punkty
3. omijanie pojazdu z niewłaściwej strony - 2 punkty
4. naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymania lub postoju - 1 punkt
5. kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu - 1 punkt
6. nieuprawnione umieszczenie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie - 3 punkty
7. wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia - 3 punkty
8. naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” - 2 punkty
9. naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem - 2 punkty
10. przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami - 3 punkty
11. przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami - 1 punkt
12. nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym - 2 punkty


LINK

Taryfikator mandatów - kwoty:

Cytat:
I PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH

* wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd
- na przejściach dla pieszych - 50 zł
- w miejscach innych niż przejścia dla pieszych - 100 zł
* wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi - 100 zł
* przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni - 50 zł
* niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych - 50 zł
* przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:
- na obszarze zabudowanym - 50 zł
- na obszarze niezabudowanym - 100 zł
* zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 zł
* przebieganie przez jezdnię - 50 zł
* chodzenie po torowisku - 50 zł
* wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie - 100 zł
* naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza - 50 zł
* naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi - 50 zł
* naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim - 50 zł
* naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 zł
* korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych - 50 zł
* naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów - 50 zł

II PRZEPISY DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW

Zasady ogólne i przepisy porządkowe
* zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu - 150 zł
* naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem - 100 zł
* nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem - 250 zł
* niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy - 100 zł
* przewożenie dziecka w pojeździe:
- poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci - 150 zł
- w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera - 150 zł
* kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa - 100 zł
* nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem - 100 zł
* kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego - 100 zł
* przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem - 150 zł
* korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem - 200 zł
* wjeżdżanie na pas między jezdniami - 100 zł
* niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego - 150 zł
* nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze - 150 zł
* brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego - 300 zł

Włączanie się do ruchu
* nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu - 300 zł
* uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym - 200 zł
* naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego - 200 zł

Prędkość i hamowanie
* przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
- do 10 km/godz. do - 50 zł
- o 11-20 km/godz. - 50-100 zł
- o 21-30 km/godz. - 100-200 zł
- o 31-40 km/godz. - 200-300 zł
- o 41-50 km/godz. - 300-400 zł
- o 51 km/h i więcej - 400-500 zł
* hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie - 100-300 zł
* jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym - 50-200 zł
* niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi - 200 zł
* przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu - według stawek za przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
* zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić - 200-400 zł
* zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych - 200 zł
* utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru - 200 zł
* nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem - 150 zł
* nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu - 250 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie
* omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 500 zł
* omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu - 250 zł
* utrudnianie ruchu podczas cofania - 50-200 zł
* naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach - 200 zł

Wyprzedzanie
* wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi - 200 zł
* wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi - 200 zł
* naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
- ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu - 250 zł
- kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania - 250 zł
* naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 300 zł
* naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi - 300 zł
* naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach - 300 zł
* wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi - 300 zł
* wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200 zł
* zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 350 zł
* niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia - 100 zł
* wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu - 350 zł
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną - 350 zł
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 350 zł
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów - 350 zł
* nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią - 350 zł
* niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 350 zł
* naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe - 300 zł
* naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku - 100 zł
* naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 300 zł
* naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 zł
* jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym - 250 zł
* jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy - 100 zł
* naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
* niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 200 zł
* naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni - 100 zł
* nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych - 100 zł
* używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym - 100 zł
* używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza - 100 zł

Holowanie
* holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem - 250 zł
* holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe - 250 zł
* holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach - 250 zł
* holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony - 250 zł
* holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego - 250 zł
* holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) - 250 zł
* naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
- niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania - 100 zł
- nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym - 150 zł
- brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego - 150 zł
- niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym - 100 zł
- niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania - 50 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
* naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku - 50 zł
* nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych - 50 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - 50 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach - 50 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów - 100 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd - 150 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny - 100 zł
* naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika - 50 zł
* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni - 100 zł
* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem - 100 zł
* naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek - 50 zł
* naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi - 100 zł
* pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować - 50 zł
* pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni - 50 zł
* naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów - 50 zł
* naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią - 50 zł
* pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku - 50 zł
* naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt - 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe
* naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł
* cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł
* wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone - 250 zł
* zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu - 300 zł
* nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu - 300 zł
* niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł

Zatrzymanie i postój
* zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu - 100-300 zł
* niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego - 100 zł
* zatrzymywanie pojazdu:
- na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania - 300 zł
- na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi - 100-300 zł
- w tunelu, na moście lub na wiadukcie - 200 zł
- na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię - 100 zł
- na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni - 100 zł
- w odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania - 100 zł
- przy lewej krawędzi jezdni - 100 zł
- na pasie między jezdniami - 100 zł
- w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości - 100 zł
- w odległości mniejszej niż 15 metrów od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu - 100 zł
- na drodze dla rowerów - 100 zł
* brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku - 150 zł
* naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku - 100 zł
* naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej - 100 zł
* naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym - 150-300 zł
* naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd - 100 zł
* naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu - 100 zł
* naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską - 100 zł
* naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone - 100 zł
* naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 metrów - 200-300 zł

Używanie świateł zewnętrznych
* jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 200 zł
* jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 zł
* jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 zł
* jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby - 200 zł
* nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności - 150-300 zł
* korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 200 zł
* naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych - 100 zł
* używanie „szperacza” podczas jazdy 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym
* bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym - 300 zł
* używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim - 200 zł
* zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych - 200 zł
* zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne - 100 zł
* oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu - 50 zł
* używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi - 100 zł
* używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł
* wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe - 200 zł
* naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież - 200 zł
- oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone - 50 zł
- kierującego innym pojazdem - 200 zł
* naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby - 200 zł
* niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych - 200 zł
* naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych - 200 zł
* bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego - 100 zł
* ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic - 50 zł
* używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do - 300 zł
* nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji - 100 zł
* umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany - 100 zł
* pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym - 100 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
* umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne - 200 zł
* umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony - 100 zł
* przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób - 150 zł
* niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy - 200 zł
* naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich - 150 zł
* ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego - 100-300 zł

Przewóz osób
* przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż - 500 zł
* przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż - 500 zł
* naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach - 100 zł
* naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy - 100 zł
* naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy - 50 zł

III KIERUJĄCY

* kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:
- uprawnień do kierowania pojazdami - 500 zł
- uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu - 300 zł
* kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym - 100 zł
* kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów - 50 zł
* za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż - 250 zł

IV INNE WYKROCZENIA

* samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego - 400 zł
* używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi - 300 zł
* dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień - 300 zł
* dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:
- pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia - 50-200 zł
- pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu - 50 zł
* zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej - 50-200 zł
* samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli - 100 zł
* wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym - 50 zł
* uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości - 200 zł
* uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami - 200 zł
* naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach - 200-500 zł

V ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE

* niestosowanie się do znaków:
- B-3 do B-7 „zakaz wjazdu...” - 250 zł
- B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” - 250 zł
- C-12 „ruch okrężny” - 250 zł
- B-15 do B-19 „zakaz wjazdu...” - 150 zł
- B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” - 100 zł
- B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” - 100 zł
- B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” - 100 zł
- B-32 „stój - kontrola celna” lub jego odpowiedników - 200 zł
- B-35 „zakaz postoju” - 100 zł
- B-36 „zakaz zatrzymywania się” - 100 zł
- B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” - 100 zł
- B-39 „strefa ograniczonego postoju” - 100 zł
- C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” - 250 zł
- C-13 „droga dla rowerów” - 100 zł
- C-14 „prędkość minimalna” - 100 zł
- C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” - 400 zł
- BT-1 „ograniczenie prędkości” - 100 zł
* BT-3 „blokada zwrotnicy” - 200 zł
- P-2 „linia pojedyncza ciągła” - 100 zł
- P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” - 200 zł
- P-4 „linia podwójna ciągła” - 200 zł
- P-7b „linia krawędziowa ciągła” - 100 zł
- P-17 „linia przystankowa” - 100 zł
- C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” - 200 zł
- P-21 „powierzchnia wyłączona” - 100 zł
* niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” - 100 zł
* niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym - 100 zł
* naruszenie postanowień wynikających ze znaków:
- D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” - 100 zł
- D-13 „początek pasa ruchu powolnego” - 100 zł
- D-18 „parking”, D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” – 100 zł
- D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking — miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 zł
- D-19 „postój taksówek” - 100 zł
- F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” - 250 zł
- BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie” - 200 zł
- P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” – 100 zł
- P-20 „koperta” - 100 zł

* niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
- wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony - 100 zł
- kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza - 100 zł
- kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione - 300-500 zł

VI ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
* spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500
* spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

*Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym – od 100 do 500
*Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy, lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości – 100 zł
*Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania – od 200 do 500 zł
*Umyślne uszkodzenie lub usuniecie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną – 150 zł
*Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – od 50 do 250 zł
*Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne – od 250 zł do 500 zł[/b][/color]
*Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych – 100 zł
*Niszczenie płotków faszynowych – 100 zł
*Zdejmowanie chrustu z wydm – 100 zł
*Chodzenie lub przebywanie na wydmach – 50 zł
*Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu – 200 zł
*Biwakowanie na wydmach – 300 zł
*Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach – 100 zł
*Niszczenie umocnień brzegowych – 500 zł
*Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej – od 50 do 500 zł
*Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości – 100 zł
*Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku – od 50 do 100 zł
*Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu albo rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych – od 50 do 100 zł
*Zanieczyszczenie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności – od 50 do 500 zł
*Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych – 100 zł
*Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych – 100 zł
*Nieuprzatnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – 100 zł
*Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym – 200 zł
*Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych kwalifikacji:
- w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada – 200 zł
- w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada – 150 zł
- w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada – 150 zł
*Wykonanywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą:
- czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego – 300 zł
- mierniczego górniczego lub geologa górniczego – 300 zł
- dozoru ruchu zakładu górniczego – 250 zł
- innych czynności w zakładzie górniczym – 200 zł
*Niedopełnienie obowiązków w zakresie:
- sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej – 300 zł
- aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej – 250 zł
- posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej – 200 zł
- bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów [/b][/color] – 300 zł
*Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych – 100 zł
*Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży – 150 zł
*Sprzedaż wyrobów tytoniowym:
- osobom do lat 18 – 500 zł
- na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych – 500 zł
- w postaci papierosów w opakowaniu zawierającym mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania – 100 zł
- w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym – 100 zł
*Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 – 150 zł
*Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu – 150 zł


LINK

OJCIEC - 31 Marzec 2011, 19:49

:good:
tqmeh - 31 Marzec 2011, 20:05

Dobra robota, ale pierwsze babole jak dla mnie już są:

Cytat:
1. naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie - 3 punkty

Za to powinno być 13 pkt.

Cytat:
8. naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” - 2 punkty

phonemaniac - 31 Marzec 2011, 20:07

tqmeh napisał/a:
Dobra robota, ale pierwsze babole jak dla mnie już są

Jak coś to przekleiłem ze strony KWP Radom ;) :lol:

tqmeh - 31 Marzec 2011, 20:20

:razz: :wink:
bzyq_74 - 1 Kwiecień 2011, 20:24
Temat postu: Re: Aktualny taryfikator punktów karnych
phonemaniac napisał/a:
A/ PUNKTY KARNE

I. Czyny o charakterze szczególnym:
1. popełnienie przestępstwa drogowego - 10 punktów

Ja bym podpiął wszystko pod pkt j/w :evil:

Micell - 2 Kwiecień 2011, 14:05

phonemaniac, thx. :good:
tomciog - 6 Kwiecień 2011, 10:28

" (...) Chyba najważniejsza nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, jaka weszła w życie z początkiem tego roku to zwiększone limity prędkości na autostradach i drogach ekspresowych. Limity te w obu przypadkach wzrastają o 10 km/h, czyli 140 km/h na autostradach i 120 km/h na dwujezdniowych drogach ekspresowych. 100 km/h będzie można rozwinąć na drodze ekspresowej jednojezdniowej, lub na drodze dwujezdniowej z co najmniej dwoma pasami dla jednego kierunku ruchu. Powyższe prędkości możemy jeszcze bezkarnie sobie zwiększyć o dodatkowe 10 km/h, a to za sprawą takiej właśnie tolerancji przy pomiarze prędkości przez fotoradary. Dotychczas ten limit wynosił 5 km/h."
LordNosferatu - 7 Kwiecień 2011, 17:50

A kto powiedział, że tolerancja na fotoradarze to 10km/h?

Na pewno kolega zdziwiłby się jakby zobaczył jaka jest tolerancja na fotoradarze. Sam kiedyś widziałem co wyprawiał fotoradar świdnickiej <R> . Tolerancja była dla mnie potężną dawką szoku, a mianowicie prędkość jaką miał osiągnąć kierujący BMW - 140km/h na ograniczeniu do 50 km/h ( <ZAB> - miejscowość Stachowice).

Cytat:
VI. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania:
(...)
3. naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi - 8 punktów

Tu kolega zapomniał chyba jeszcze co ważniejsze o przejściu dla pieszych :!:

michu - 3 Lipiec 2011, 20:24

Tak czytam ten taryfikator punktów, mandatów i nie mogę dojść ile jest mandatu oraz punktów karnych za niestosowanie się do znaku B-23 (zakaz zawracania) :facepalm: 1. pkt.? :mrgreen:
phonemaniac - 3 Lipiec 2011, 20:31

10. naruszenie zakazu zawracania - 5 punktów
michu - 3 Lipiec 2011, 20:45

A od strony finansowej jak to wygląda? :oops:
wksek - 4 Lipiec 2011, 21:10

Do 400 zł.

Chciałbym, żeby <R> zaczęła brać się za maniaków blokujących skrzyżowania. Kwota 300 zł jaka jest w tej chwili może by niektórych otrzeźwiła.

OJCIEC - 4 Lipiec 2011, 21:22

I jeszcze za wjeżdżanie "boczkiem" przed pierwszego na światłach. Za to bym j...ł po 500 ojro, tak mnie to wkurza :grin: :!:
Micell - 4 Lipiec 2011, 21:22

wksek napisał/a:
Do 400 zł.

Chciałbym, żeby <R> zaczęła brać się za maniaków blokujących skrzyżowania. Kwota 300 zł jaka jest w tej chwili może by niektórych otrzeźwiła.

:good:

Mówisz, popieram.

michu - 4 Lipiec 2011, 21:22

Pytam jaki wymiar kary jest za złamanie zakazu zawracania, ponieważ chcąc się dostać w kierunku C.H. Factory, jadąc od ul. Przybyły, trzeba jechać aż na rondo prowadzące do CARGO i tam rogala nawinąć. Wcześniej jest skręt w lewo do jednostki wojskowej, na którym można teoretycznie zrobić rogalika, ale stoi tam znak B-23 :sad: Sorry za off topa :wink:
Micell - 4 Lipiec 2011, 21:25

IV. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów:

- naruszenie zakazu zawracania - 5 punktów i 200 - 400zł.

piotreg - 5 Lipiec 2011, 06:18

michu napisał/a:
Pytam jaki wymiar kary jest za złamanie zakazu zawracania, ponieważ chcąc się dostać w kierunku C.H. Factory, jadąc od ul. Przybyły, trzeba jechać aż na rondo prowadzące do CARGO i tam rogala nawinąć. Wcześniej jest skręt w lewo do jednostki wojskowej, na którym można teoretycznie zrobić rogalika, ale stoi tam znak B-23 :sad: Sorry za off topa :wink:

:facepalm:

Ile masz do tego ronda :?: :o 300m :?: :facepalm:

michu - 5 Lipiec 2011, 12:33

piotreg napisał/a:
Ile masz do tego ronda :?: :o 300m :?: :facepalm:

Nie wiem ile dokładnie tam jest. Wg mnie organizacja ruchu w tym miejscu, po przebudowie ul. Granicznej jest do bani :grin:

piotreg - 5 Lipiec 2011, 13:26

Nie no jasne... lepiej było wybudować dla klientów tego wieśniackiego sklepu lewoskręt z ul. Przybyły. Przepraszam za opis centrum...
Jak sobie to wyobrażasz :?: :o Wielopoziomowy węzeł, kolejne rondo :?: :o

michu - 5 Lipiec 2011, 16:44

Pisząc C.H. Factory chciałem zobrazować kierunek, a nie to że tam na zakupy jeżdżę :facepalm: A poza tym ul. Przybyły nie jeżdżą tylko klienci Factory :grin:
Może być i rondo :lol:

piotreg - 5 Lipiec 2011, 19:41

Gdyby tak zlikwidować bezsensowne rondo, które zrobili paręset metrów wcześniej (w kierunku centrum) i przenieść je na Przybyły, to pomysł nie byłby zły. A tak... rondo co 300m :?: :o To ja już wolę zrobić rundkę pod Cargo. Piszę to z perspektywy jadącego ul. Graniczną.

A tak w ogóle to w jakim celu postawili rondo między Przybyły a rondem przy A8 :?: :o

michu - 5 Lipiec 2011, 19:59

To bezsensowne rondo jest przygotowane pod włączenie Alei Stabłowickiej (droga bezpośrednio łącząca lotnisko ze stadionem).
piotreg - 5 Lipiec 2011, 21:05

:good:
phonemaniac - 16 Wrzesień 2011, 11:23

Uzupełniłem o Taryfikator Kwotowy Mandatów.
jakub - 16 Wrzesień 2011, 14:33

Szkoda, że nigdzie nie można znaleźć jednolitej tabelki - kwota, a obok punkty.
wksek - 2 Styczeń 2012, 14:48

Cytat:
Od lutego mają pojawić się nowe punkty w taryfikatorze oraz aktualizowane poprzednie

Na przykład nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu zamiast 8 punktów ma być 10, 5 punktów będzie grozić za rozdzielanie kolumn pieszych do tej pory 0.

Do taryfikatora mają trafić też nieujęte poprzednio wykroczenia:
- Nie zastosowanie się do znaku STOP - 2 punkty
- Parkowanie na miejscu niepełnosprawnych - 5 punktów
- Korzystanie z telefonu podczas jazdy - 5 punktów
- Wjazd na skrzyżowanie bez możliwości zjazdu - 2 punkty

Wzrośnie kara dla kierowcy, który zezwala pasażerowi na niekorzystanie z pasów do tej pory 1 punkt mają być 4, a 6 punktów zamiast 3 dla kierowcy który przewozi dziecko bez pasów bezpieczeństwa

Źródło: Auto Świat

spit - 9 Luty 2012, 22:04

Coś mnie Misie z tyskiej Alfy naciągnęli na punkty. Na drodze gdzie jest ograniczenie do 110km/h namierzyli mnie na 140,2km/h. Tym samym wg taryfikatora powinienem dostać 4 pkt. Na mandacie wypisali "przekroczenie o 40 km/h" - i tu się sam dałem nabić, bo dostałem 6 pkt. Chyba, że kolesie sami jeszcze nie poznali nowych przepisów w związku z max dopuszczalną prędkością na drogach, w co raczej wątpię :idea:
pstryk - 11 Luty 2012, 18:24

Nie wiem, na którym odcinku Cię mierzyli, ale podejrzewam, że na drodze dwujezdniowej (rozdzielona pasem zieleni) poza obszarem zab., gdzie obowiązuje 100km/h, a nie 110km/h. Przekroczyłeś prędkość o 40,2 km/h, czyli łapiesz się na mandat 200-300 pln i 6 pkt, niewiele brakło, bo jakbyś przekroczył o 41km/h, masz widełki 300-400 pln i 8 pkt karnych.
Także zostałeś potraktowany ulgowo tymi dwoma stówami, bo 0,8 więcej i przedział j.w. :twisted:
Szerokości. :cool:

pstryk - 24 Luty 2012, 22:08

spit, to jak w końcu z tym MKK? :o
spit - 24 Luty 2012, 23:13

Jestem nieco zdezorientowany. Alfa dojechała mnie na odcinku drogi K-86, gdzie jest jezdnia dwupasmowa, nosi nazwę Beskidzka i znajduje się już na terenie Tychów, ale w terenie <KZAB> . Jechali za mną od Katowic w kierunku Bielska i wzięli mnie na tapetę od ul. Bielskiej (dzielnica Czułów). Przeciągnęli przez <KZAB> aż do salonu Toyoty i tam mnie zatrzymali. Wstyd się przyznać, ale nie wiem pod jakie ograniczenie podciągnąć ten kawałek drogi: (100) czy (110) :?:
pstryk - 25 Luty 2012, 08:48

Obowiązuje tam ogr. do 100km/h

Jeżeli byłaby to droga ekspresowa dwujezdniowa to mamy 120km/h, jeżeli jednojezdniowa to ogr. wynosi 110km/h.

Także kwotowo dostałeś ulgę, a punkty się zgadzają. :twisted:

spit - 25 Luty 2012, 11:21

Trochę to chore. Droga ekspresowa jednojezdniowa ma (110) , droga dwujezdniowa, tyle że nieekspresowa (100) . Wydaje mi się, że jednak na tej drugiej można sobie na więcej pozwolić :wink: Co do kwoty, miałem kilka argumentów :wink:
jakub - 25 Luty 2012, 11:44

Nie ma żadnego (110) nigdzie, droga zwykła dwujezdniowa oraz ekspresowa jednojezdniowa (100) , a ekspresowa dwujezdniowa (120) .

Poniżej aktualna tabela prędkości :)

->> Klik

pstryk - 25 Luty 2012, 14:05

Fakt. :oops:
LordNosferatu - 13 Maj 2012, 22:05

Jakub... mandacik... oj tam, oj tam... dżentelmeni o takich rzeczach nie rozmawiają... z żonami :)
wksek - 14 Maj 2012, 10:34

Cytat:
Od 9 czerwca br. kierowcy łamiący przepisy będą surowiej karani za swoje wykroczenia.

Zmiany te mają poprawić bezpieczeństwo dzieci, pasażerów oraz pieszych. Nowy taryfikator będzie bezlitosny dla najbardziej uciążliwych i najczęściej występujących wykroczeń.

Oto przykładowa punktacja za łamanie przepisów ruchu drogowego:

- Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych - 5 pkt (dotychczas 0 pkt)

- Rozmowa przez telefon komórkowy - 5 pkt (dotychczas 0 pkt)

- Wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie - 2 pkt (dotychczas 0 pkt)

- Wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2 pkt (dotychczas 0 pkt)

- Zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń czy tablic rejestracyjnych - 3 pkt (dotychczas 0 pkt)

- Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 3 pkt (dotychczas 0 pkt)

- Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 3 pkt (dotychczas 0 pkt)

- Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów) - 2 pkt (dotychczas 0 pkt)

- Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez fotelika) - 6 pkt (dotychczas 3 pkt)

- Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) - 4 pkt (dotychczas 1 pkt)

- Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną, za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt (dotychczas 1 pkt)

- Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów - 2 pkt (dotychczas 1 pkt)

- Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów - 2 pkt (dotychczas 1 pkt)

- Ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub wrotkach - 5 pkt (dotychczas 0 pkt)

- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu - 10 pkt (dotychczas 8 pkt)

- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania - 6 pkt (dotychczas 5 pkt)

- Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej - 10 pkt (dotychczas 8 pkt)

- Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi - 10 pkt (dotychczas 9 pkt)

- Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi - 10 pkt (dotychczas 8 pkt)

- Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie - 5 pkt (dotychczas 3 pkt)

- Niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP - 2 pkt (dotychczas 1 pkt)

Źródło

piotreg - 9 Czerwiec 2012, 09:56

Cytat:
Nowy taryfikator mandatów - więcej punktów karnych za przewinieniaWięcej punktów karnych za rozmowę przez telefon podczas jazdy czy za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych. Od dziś zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów.

Policja wskazuje, że zmiany w taryfikatorze dotyczą wykroczeń, które są najbardziej uciążliwe i takich, które występują najczęściej. Mariusz Sokołowski rzecznik Komendy Głównej Policji ostrzega, że od dziś za rozmowę przez telefon podczas jazdy można dostać aż pięć punktów karnych.

Sokołowski przypomina, że wiele wypadków powodują osoby używające telefonów komórkowych podczas jazdy. Komórka trzymana w dłoni może ograniczać pole widzenia kierowcy i opóźnia jego reakcję. Policja przypomina, że legalne są samochodowe zestawy głośnomówiące. Już za kilkanaście złotych można kupić prosty zestaw słuchawkowy, dzięki któremu kierowca może mieć obie ręce na kierownicy.

Sokołowski podkreśla, że używanie telefonu podczas jazdy odwraca uwagę kierowcy. Do wypadku może doprowadzić pisanie sms-a. Policjant zaznacza, że kierowcy używający telefonu podczas jazdy nie zapamiętują przejeżdżających samochodów i sytuacji na drodze, tak bardzo ich uwaga jest skupiona na telefonie.

Według nowego taryfikatora więcej punktów karnych dostaniemy również za przewożenie dziecka bez fotelika. To wciąż częste przewinienie, szczególnie bagatelizowane na wsiach, gdzie często rodzice na krótkim dystansie nie zapinają dzieci w fotelikach. Wiele wypadków zdarza się właśnie w takich okolicznościach - mówi Sokołowski. Policja przypomina, że zwiększenie liczny punktów karnych za to wykroczenie ma chronić najmłodszych pasażerów.

Więcej punktów karnych dostaniemy też za przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów, czy wyprzedzanie na przejściach dla pieszych.

Link

tqmeh - 9 Czerwiec 2012, 11:14

Cytat:
- Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 3 pkt (dotychczas 0 pkt)

Wszystko ok., tylko jak to udowodnić :?: Sytuacja z wczoraj z drogi K-3 - wlecze się auto (jedzie jak mu pasuje), kawałek prostej, biorę się do wyprzedzania, a ten po gazie.
Za takie zachowanie powinno być 10 pkt.

spit - 18 Lipiec 2012, 21:41

Nudy nie ma, <SM> przysłała mi pismo w związku z zaparkowaniem auta za znakiem D-40. Dowodem w tej sprawie jest monitoring, z którego wycinek w swojej roli niebawem zobaczę. Jak się to do obecnego taryfikatora? Ostatnio było 100zł. I jeszcze przy okazji: czy odcinek drogi publicznej (skrzyżowanie ul. Wesoła i Sienkiewicza- deptak w Kielcach) może być w ten sposób oznakowany?
sqrt9 - 19 Lipiec 2012, 12:10

Może tak być oznakowany, ponadto w strefie zamieszkania parkować można tylko w wyznaczonych do tego miejscach, także mandat słuszny.
Kwota mandatu - też stawiam na 100 zł.

piotreg - 19 Lipiec 2012, 12:31

spit napisał/a:
Ostatnio było 100zł.

+ 1 pkt. karny.

magnolia8989 - 26 Lipiec 2012, 10:33

Czy jest możliwość udowodnić policjantowi, że stoją w miejscu niewidocznym dla samochodów i że wyskakując zza krzaczka powodują zagrożenie na drodze?
scar - 26 Lipiec 2012, 21:08

Jak masz to nagrane... to może jakoś?
spit - 26 Lipiec 2012, 21:28

piotreg napisał/a:
+ 1 pkt. karny.

Jak nigdy, tak dziś wielki szacun ode mnie dla <SM> w Kielcach. Za swój występek otrzymałem... upomnienie :!: :good: Są jeszcze ludzie na tym świecie.

STEFAN - 20 Wrzesień 2012, 21:14

spit napisał/a:
piotreg napisał/a:
+ 1 pkt. karny.

Jak nigdy, tak dziś wielki szacun ode mnie dla <SM> w Kielcach. Za swój występek otrzymałem... upomnienie :!: :good: Są jeszcze ludzie na tym świecie.

Artykuł 41KW - POUCZENIE :) Upomina się ktoś o zapłatę, poucza się kogoś - tak mi się przynajmniej wydaje...

piotreg - 21 Wrzesień 2012, 10:29

STEFAN napisał/a:
Artykuł 41KW - POUCZENIE :) Upomina się ktoś o zapłatę, poucza się kogoś - tak mi się przynajmniej wydaje...

Błąd - na podstawie art. 41 KW osoba uprawniona może pouczyć, a także zwrócić uwagę lub upomnieć. :twisted:

michu - 15 Październik 2012, 23:45

W tej sytuacji, skręcając w lewo (w ulicę, z której wyjeżdża żółty autobus) powinienem otrzymać dwa mandaty?
Pierwszy mandat za zignorowanie znaku B-21, w wysokości... zł i 5 pkt.?
Drugi mandat za zignorowanie znaku B-1, w wysokości... zł i 5 pkt.?

Dlaczego w taryfikatorze mandatów nie ma napisane, jaka jest kwota za nieprzestrzeganie znaku B-1, a także znaku B-21? :o

piotreg - 16 Październik 2012, 04:55

michu napisał/a:
Dlaczego w taryfikatorze mandatów nie ma napisane, jaka jest kwota za nieprzestrzeganie znaku B-1, a także znaku B-21? :o

Masz zły taryfikator.

A co :?: <SM> rozliczyła :?: Często tam się czają.

michu - 16 Październik 2012, 13:00

Cytat:
Masz zły taryfikator.

Nie mogę znaleźć najbardziej aktualnego. Masz może linka do aktualnego? :wink:

piotreg napisał/a:
A co :?: <SM> rozliczyła :?:

Rozliczyła :facepalm:

piotreg napisał/a:
Często tam się czają.

Czają, bo jak mi to powiedział smutny Pan ze <SM> , "kierowcy autobusów MPK skarżą się na szalejących kierowców" :roll:

piotreg - 16 Październik 2012, 16:19

michu napisał/a:
Czają, bo jak mi to powiedział smutny Pan ze <SM> , "kierowcy autobusów MPK skarżą się na szalejących kierowców" :roll:

Czają się odkąd mają siedzibę vis a vis - przy Kosmonautów. A miejsce wyborne i do tego mają uprawnienia do kontroli w tym miejscu, bo znak B-1 im na to pozwala. Za znak B-1 jest chyba grzywna do 500zł :o

michu - 16 Październik 2012, 20:50

piotreg napisał/a:
Za znak B-1 jest chyba grzywna do 500zł :o

No właśnie w taryfikatorze mandatów karnych, nie mogę znaleźć ile jest za znak B-1 i za znak B-21. Znalazłem jaki jest finansowy wymiar kary za inne znaki, natomiast za te dwa nie znalazłem :sad:
Na podstawie taryfikatora punktów karnych, wiem na pewno że za każdy ze znaków jest po 5 punktów karnych.

piotreg - 17 Październik 2012, 04:53

A ile dostałeś pokuty :?: :o
Zaj007 - 17 Październik 2012, 12:58

Moja siostra kilka dni temu dostała swój pierwszy mandat właśnie za wjazd na B-1. Przewertowałem cały taryfikator i nie znalazłem wysokości grzywny, a jedynie ilość punktów - 5. Dostała z najniższej pułki: 50zł. Zdaje się, że górna granica to 500zł. Z jej relacji wynikało, że policjant takie widełki przedstawił.
michu - 18 Październik 2012, 23:25

piotreg napisał/a:
A ile dostałeś pokuty :?: :o

300 zł i 5 pkt. Rozliczył mnie tylko z B-1. B-21 mi odpuścił.

Dziwne, że w taryfikatorze mandatów, nie ma napisane jaka jest kara za B-1 i B-21.

piotreg - 19 Październik 2012, 08:41

michu napisał/a:
Dziwne, że w taryfikatorze mandatów, nie ma napisane jaka jest kara za B-1 i B-21.

Jesli nie jest przypisana konkretna kwota to funkcjonariusz może nałożyć grzywnę od 20 do 500zł.

michu - 19 Październik 2012, 19:55

To teraz już wiem, dlaczego nie ma w taryfikatorze wysokości grzywny za B-1 i B-21 :wink:
LordNosferatu - 23 Październik 2012, 18:16

Za niestosowanie się do znaków:

B-1
B-2
B-21
B-22
B-23
B-25
B-26

mandat 20-500 zł i 5 pkt.

michu - 23 Październik 2012, 22:10

A możesz podać podstawę prawną?
piotreg - 24 Październik 2012, 13:49

Jeżeli w taryfikatorze nie masz przypisanej konkretnej kwoty za wykroczenie, osoba uprawniona może nałożyć grzywnę w kwocie 20-500zł, chyba że ustawa stanowi inaczej.
osstrry - 29 Grudzień 2012, 11:03

Ja bym dał 1000zł na pocieszenie i nauczkę na przyszłość. Nie ma co się szczypać z takimi gośćmi :!:
michu - 30 Grudzień 2012, 00:00

osstrry, uwierz mi, nie chcesz wiedzieć co ja bym Ci dał na tym forum, gdybym miał odpowiednie "narzędzia" :twisted:
OJCIEC - 30 Grudzień 2012, 10:47

:lol:
Qbek - 15 Grudzień 2013, 23:46

Takie "cuś" znalazłem.
Zmiany na rok 2014:

Cytat:
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu - 5 pkt.

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza - 50 złotych.

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi - 50 złotych.

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim - 50 złotych.

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów - 50 złotych.

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 złotych.

Przechodzenie przez jezdnię w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych - 50 złotych.

Naruszenie przez pieszego obowiązku przechodzenia przez jezdnię najkrótszą drogą i prostopadle do osi jezdni - 50 złotych.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym pomimo możliwości skorzystania z podziemnego (nadziemnego) przejścia dla pieszych - 50 złotych.

Naruszenie zakazu przechodzenia na obszarze zabudowanym: przez dwie jezdnie (przez jezdnię i wyodrębnione torowisko tramwajowe) poza wyznaczonym przejściem dla pieszych - 50 złotych.

Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni poza miejscem do tego przeznaczonym - 50 złotych.

Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem do i z przystanku komunikacji publicznej, gdzie wysepka dla pasażerów łączy się z przejściem dla pieszych - 50 złotych.

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych - 50 złotych.

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych - 100 złotych.

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi - 100 złotych.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym - 50 złotych.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym - 100 złotych.

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko - 50 złotych.

Przebieganie przez jezdnię - 50 złotych.

Chodzenie po torowisku - 50 złotych.

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie - 100 złotych.

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni - 50 złotych.

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” - 2 pkt

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu - 150 złotych.

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem - 100 złotych.

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem - 250 złotych, 6 pkt.

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu - 300 złotych, 5 pkt.

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym - 200 złotych.

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego - 200 złotych.

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym - 50-200 złotych, 2 pkt.

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie - 100-300 złotych.

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nim - 200 złotych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 5 km/h - do 50 złotych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 6 do 10 km/h - do 50 złotych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–20 km/h - 50-100 złotych, 2 pkt.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–30 km/h - 100-200 złotych, 4 pkt.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h - 200-300 złotych, 6 pkt.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h - 300-400 złotych, 8 pkt.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej - 400-500 złotych, 10 pkt.

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem - 150 złotych.

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu - 250 złotych, 5 pkt.

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru - 200 złotych, 2 pkt.

Naruszenie zakazu zawracania - 5 pkt.

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych - 200 złotych, 5 pkt.

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 złotych, 5 pkt.

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić - 200-400 złotych, 5 pkt.

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony - 2 pkt.

Utrudnianie ruchu podczas cofania (nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu) - 50-200 złotych, 6 pkt.

Utrudnianie ruchu podczas cofania - 50-200 złotych, 4 pkt.

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach - 200 złotych, 2 pkt.

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 złotych, 5 pkt.

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania - 5 pkt.

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzenia bez utrudnienia komukolwiek ruchu - 250 złotych, 5 pkt.

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania - 250 złotych, 5 pkt.

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego poj. lub uczestnika ruchu - 300 złotych, 5 pkt.

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony - 200 złotych, 3 pkt.

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 350 złotych, 3 pkt.

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej w prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia - 100 złotych.

Naruszenie zakazu wyprzedzania poj. silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia - 300 złotych, 5 pkt.

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi - 300 złotych, 5 pkt.

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach - 300 złotych, 5 pkt.

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 300 złotych, 3 pkt.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach w sytuacji równorzędnej - 6 pkt.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym - 6 pkt.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze - 5 pkt.

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 złotych, 2 pkt.

Naruszenie przez kierującego zakazu rozdzielania kolumn pieszych - 5 pkt.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu - 350 złotych, 10 pkt.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną - 350 złotych, 10 pkt.

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi - 200 złotych, 10 pkt.

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 500 złotych, 10 pkt.

Jazda wzdłuż po chodniki lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym - 250 złotych.

Jazda wzdłuż po chodniki lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy - 100 złotych.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych - 350 złotych.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni - 350 złotych.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku - 100 złotych.

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej - 350 złotych, 10 pkt.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów - 350 złotych, 6 pkt.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić - 350 złotych, 6 pkt.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią - 350 złotych, 6 pkt.

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi - 200 złotych, 10 pkt.

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone - 300 złotych, 4 pkt.

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 300 złotych, 4 pkt.

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi - 300 złotych, 5 pkt.

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu - 250 złotych.

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe - 300 złotych.

Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi - 300 złotych, 5 pkt.

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych - 100 złotych.

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym - 100 złotych.

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza - 200 złotych, 2 pkt.

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni - 100 złotych.

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności - 150-300 złotych.

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza - 100 złotych, 2 pkt.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania - 100 złotych.

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem - 250 złotych.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym - 150 złotych.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego - 150 złotych.

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe - 250 złotych.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym - 100 złotych.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania - 50 złotych.

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach - 250 złotych.

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony - 250 złotych.

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego - 250 złotych.

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) - 250 złotych.

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe - 200 złotych, 2 pkt.

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych - 50 złotych.

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - 50 złotych.

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku - 50 złotych.

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku - 50 złotych.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - 50 złotych.

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru - 200 złotych.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach - 50 złotych.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów - 100 złotych.

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd - 150 złotych.

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny - 100 złotych.

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych - 50 złotych.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni - 100 złotych.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem - 100 złotych.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek - 50 złotych.

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi - 100 złotych.

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować - 50 złotych.

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi - 50 złotych.

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt - 50 złotych.

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia - 50 złotych.

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach - 50 złotych.

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość - 50 złotych.

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni - 50 złotych.

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów - 50 złotych.

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt - 50 złotych.

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów - 50-250 złotych.

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy - 100 złotych, 2 pkt.

Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci - 150 złotych, 6 pkt.

Nieużywanie hełmu ochronnego podczas jazdy motocyklem lub motorowerem - 100 złotych, 2 pkt.

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze - 150 złotych.

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego - 150 złotych.

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku - 10 pkt.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu - 10 pkt.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego - 10 pkt.

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych - 50 złotych.

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone - 250 złotych.

Wjeżdżanie na pas między jezdniami - 100 złotych.

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego - 400 złotych.

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi - 50-200 złotych.

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli - 100 złotych.

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem - 200 złotych, 5 pkt.

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem - 150 złotych.

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa - 100 złotych, 4 pkt.

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego - 100 złotych, 4 pkt.

Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera - 150 złotych, 6 pkt.

Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci - 150 złotych, 6 pkt.

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu - 100-300 złotych, 1 pkt.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej - 100 złotych, 1 pkt.

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią - 50 złotych, 1 pkt.

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym - 150-300 złotych, 1 pkt.

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku - 50 złotych, 1 pkt.

Zatrzymanie (lub postój) na chodniku kołami jednego boku (lub przedniej osi) pojazdu samochodowego o dmc nieprzekraczającej 2,5 t na odcinku jezdni gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymanie (lub postój) na chodniku kołami jednego boku (lub przedniej osi) pojazdu samochodowego o dmc nieprzekraczającej 2,5 t, gdzie szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest: taka, że utrudnia im ruch, lub mniejsza niż 1,5 m - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymanie (lub postój) na chodniku kołami przedniej osi pojazdu samochodowego o dmc nieprzekraczającej 2,5 t w taki sposób, że tamuje ruch pojazdów na jezdni - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego pojazdu o dmc nieprzekraczającej 2,5 t innego niż samochód osobowy, motocykl, motorower lub rower - 100 złotych, 1 pkt.

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania - 300 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi - 100-300 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie - 200 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu - 100 złotych, 1 pkt.

Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej z wyjątkiem roweru - 100 złotych, 1 pkt.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd - 100 złotych, 1 pkt.

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu - 100 złotych, 1 pkt.

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską - 100 złotych, 1 pkt.

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone - 100 złotych, 1 pkt.

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m - 200-300 złotych, 1 pkt.

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu - 300 złotych, 1 pkt.

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu - 300 złotych, 1 pkt.

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 złotych, 1 pkt.

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku - 150 złotych, 1 pkt.

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu - 200 złotych, 4 pkt.

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu - 100 złotych, 2 pkt.

Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby - 200 złotych, 4 pkt.

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami - 200 złotych, 3 pkt.

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych - 100 złotych, 2 pkt.

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej - 100 złotych, 4 pkt.

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia - 150-300 złotych, 3 pkt.

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności - 150-300 złotych.

Używanie „szperacza” podczas jazdy - 100 złotych.

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym - 300 złotych.

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych - 200 złotych.

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego - 100 złotych.

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego - 300 złotych.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież - 200 złotych, 2 pkt.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem - 200 złotych, 1 pkt.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone - 50 złotych, 2 pkt.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym - 2 pkt.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem - 1 pkt.

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby - 200 złotych, 2 pkt.

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych - 200 złotych, 1 pkt.

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji - 100 złotych.

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub za nim - 200 złotych.

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych - 200 złotych, 3 pkt.

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50 złotych, 1 pkt.

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany - 100 złotych.

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu - 50 złotych.

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem - do 300 złotych.

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym - 100 złotych.

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu - 5 pkt.

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi - 100 złotych.

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem - 100 złotych.

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne - 200 złotych.

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony - 100 złotych.

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy - 200 złotych.

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich - 150 złotych.

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób - 150 złotych.

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego - 100-300 złotych.

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1 osoba (100 zł, 1 pkt.), 2 osoby (200 zł, 2 pkt.), 3 osoby (300 zł, 3 pkt.), 4 osoby (400 zł, 5 pkt), 5 osób (500 zł, 5 pkt.), 6 osób (500 zł, 6 pkt.), 7 osób (500 zł, 7 pkt.), 8 osób (500 zł, 8 pkt.), 9 osób (500 zl, 9 pkt.), 10 osób i więcej (500 zł, 10 pkt).

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5 - 3 pkt.

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy - 3 pkt.

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy - 50 złotych.

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia - 50-200 złotych.

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie - 3 pkt.

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia - 3 pkt.

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu - 50 złotych.

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu - 1 pkt.

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów - 50 złotych.

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami - 500 złotych.

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu - 300 złotych.

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym - 100 złotych.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - do 500 złotych plus 200 zł, 6 pkt.

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 6 pkt.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - plus 300 zł, do 500 zł, 6 pkt.

Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach - 10 pkt.

Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym - 10 pkt.

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała - 10 pkt.

Żołnierz, który prowadząc uzbrojony pojazd mechaniczny, narusza chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała - 10 pkt.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu - 6 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych - 250 złotych, 3 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-3a „zakaz wjazdu autobusów” - 250 złotych, 3 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-4 „zakaz wjazdu motocykli” - 250 złotych, 3 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” - 350 złotych, 3 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” - 250 złotych, 3 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-7 „zakaz wjazdu poj. silnikowych z przyczepą” - 250 złotych, 3 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych” - 100 złotych.

Niestosowanie się do znaku B-9 „zakaz wjazdu rowerów” - 100 złotych.

Niestosowanie się do znaku B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych” - 100 złotych.

Niestosowanie się do znaku B-12 „zakaz wjazdu wózków ręcznych” - 100 złotych.

Niestosowanie się do znaku B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi” - 250 złotych, 2 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi” - 250 złotych, 2 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę” - 250 złotych, 2 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad... m” - 150 złotych, 2 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad... m” - 150 złotych, 2 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad... m” - 150 złotych, 2 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad... m” - 350 złotych, 2 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż... t” - 350 złotych, 2 pkt.

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” - 100 złotych, 2 pkt.

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” - 6 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-22 „zakaz skręcania w prawo” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-23 „zakaz zawracania” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-25 „zakaz wyprzedzania” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” - 100 złotych.

Niestosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” - 100 złotych, 4 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników - 200 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-35 „zakaz postoju” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-39 „strefa ograniczonego postoju” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku B-41 „zakaz ruchu pieszych” - 50 złotych.

Niestosowanie się do znaku C-1 „nakaz jazdy w prawo przed znakiem - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-5 „nakaz jazdy prosto” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-12 „ruch okrężny” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-13 „droga dla rowerów” - 100 złotych.

Niestosowanie się do znaku C-14 „prędkość minimalna” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-16 „droga dla pieszych” (nakaz pieszym korzystania z tej drogi) - 50 złotych.

Niestosowanie się do znaku C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z tow. niebezpiecznymi” - 400 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” - 200 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku D-12 „pas ruchu dla autobusów” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku D-13 „początek pasa ruchu powolnego” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku D-18 „parking” - 100 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” - 100 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku D-18b „parking zadaszony” - 100 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku D-18a „parking” lub „parking – miejsce zastrzeżone” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 (osoba niepełnosprawna) - 500 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku D-18 lub D-18b „parking” lub „parking zadaszony” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 (osoba niepełnosprawna) - 500 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku F-10 „kierunki na pasach ruchu” oraz „P-8a, P-8b lub P-8c” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz „P-8a, P-8b lub P-8c” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kier. ruchu” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku F-16 „koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku F-17 „koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów” - 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku BT-1 „ograniczenie prędkości” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku BT-3 „blokada zwrotnicy” - 200 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku BT-4 „stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie” - 200 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-2 „linia pojedyncza ciągła” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” - 200 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła” - 200 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-7b „linia krawędziowa ciągła” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-8a ”strzałka kierunkowa na wprost” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” - 250 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-9 „strzałka naprowadzająca” - 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-17 „linia przystankowa” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” - 100 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-18 i P-24 „stanowisko postojowe” i „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b. - 500 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-20 „koperta” - 100 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-20 i P-24 „koperta” i „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b - 500 złotych, 5 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-21 „powierzchnia wyłączona” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do znaku P-22 „BUS” - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione - 300-500 złotych, 6 pkt.

Wjazd za sygnalizator podczas nadawania sygnału zielonego, pomimo że opuszczenie skrzyżowania nie było możliwe przed jego zakończeniem - 300-500 złotych, 6 pkt.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione - 300-500 złotych, 6 pkt.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony - 100 złotych.

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza - 100 złotych.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione (dotyczy sygnalizatora SB) - 300-500 złotych, 6 pkt.

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym (sygnalizator SB dla Busów) - 100 złotych, 1 pkt.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione (dotyczy sygnalizatora ST) - 300-500 złotych, 6 pkt.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione (dotyczy sygnalizatorów STK i STT) - 300-500 złotych, 6 pkt.

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym (sygnalizator ST dla tramwajów) - 100 złotych, 1 pkt.

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym - 6 pkt.

Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego - 6 pkt.

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu - 8 pkt.

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości - 200 złotych.

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi - 300 złotych.

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym - 50 złotych.

wksek - 26 Grudzień 2013, 13:32

Najlepsze jest prowadzenie auta pod wpływem tytoniu 50 PLN, dałbym 200, a dodatkowe 300 za wyrzucenie peta za okno.
tqmeh - 26 Grudzień 2013, 14:09

:lol:

Jaka jest definicja (upojenia to przy alkoholu) najarania się tytoniem :?: Niech się palacze wypowiedzą, i jak to sprawdzić...

OJCIEC - 26 Grudzień 2013, 14:50

Za wyrzucanie peta łamałbym palce. Serio mówię :grin:
wksek - 26 Grudzień 2013, 20:54

Dodatkowe 100 bym dorzucił w momencie kiedy pet odbijając się od drogi zaiskrzy czy tam zażarzy od uderzenia - tak na ochronę lasów i pól w okresie suszy. :mad:
piotreg - 26 Grudzień 2013, 21:54

wksek, coś się wydarzyło w Twoim życiu? Przepadłeś jak kamień w wodę i o to powracasz... z przytupem.
wksek - 27 Grudzień 2013, 08:57

W sumie nic szczególnego, jak każdy Polak zmęczony o poranku i wieczorem, nie pozwala to aktywne działanie, ale jak już się wraca to trzeba pokazać, że się nie wypadło z formy. :D
euros - 6 Luty 2014, 22:35

Idą zmiany. Mandaty mają być wyższe.
wksek - 10 Luty 2014, 15:02

Póki co te wyższe się kończą niestety na pustych słowach władnych i tak od x lat.
bilbolink - 25 Marzec 2014, 12:05

10. naruszenie zakazu zawracania - 5 punktów

Nie nienawidzę tego punktu. Już drugi raz dostałem za to. Dzięki za cały spis punktów, bardzo przydatne.

tqmeh - 3 Luty 2015, 08:55

Znalazłem takie zestawienie - propozycję zmian:KLIK

PieTrzaK - 3 Luty 2015, 14:26

A dla mnie sztywna kwota mandatów to głupota... Dla mnie takie 1520 to mega kawał kasy, inny więcej wyda w klubie w jeden wieczór...
Long Long - 4 Luty 2015, 07:19
Temat postu: Statystyka działań
Tu mamy statystykę działań straży gminnej, z roku na rok liczba wykroczeń się zmniejsza.

Statystyka

Źródło: www.trzebielino.pl

ohrow - 24 Luty 2015, 12:47

Wnet się zmniejszą jeszcze bardziej, bo odpadną pijani rowerzyści. :D
wksek - 26 Luty 2015, 07:51

PieTrzaK napisał/a:
A dla mnie sztywna kwota mandatów to głupota... Dla mnie takie 1520 to mega kawał kasy, inny więcej wyda w klubie w jeden wieczór...

Dokładnie, system skandynawski by się sprawdził lepiej.
Z tym, że tutaj rodzi się też problem. Kupa cwaniaków, którzy nie odczuwają braku gotówki, ma u nas status bezrobotnego, a firmy założone za granicami państwa. Wtedy jakby ich karać od zarobków płaciliby najniższe mandaty. :grin:

PieTrzaK - 26 Luty 2015, 11:29

Zgadza się, dlatego potrzebna jest jakaś mądra głowa, która taki problem rozwiąże. Może wtedy od wartości auta - bo raczej Wartburgiem taki osobnik jechał nie będzie...
jojo - 27 Luty 2015, 10:14

Wiecie, nie od dziś wiadomo, że nie wysokość kar, a ich nieuchronność, może spowodować zmiany zachowań ludzi. Wystarczyłoby rozwinąć opcję z Fordami ITD, pierwotnie stosowaną przez tę formację. Dokupić kilkadziesiąt/set samochodów, wypuścić ich w kraj i niech jeżdżą po kraju, cykają zdjęcia z pobocza, w ruchu, z naprzeciwka itp. Bankowo, w ciągu kilku miesięcy, wszyscy by zaczęli jeździć "jak w Skandynawii". :twisted:
piotreg - 27 Luty 2015, 11:44

:good:
autogaz1984 - 27 Luty 2015, 11:46

jojo napisał/a:
Bankowo, w ciągu kilku miesięcy, wszyscy by zaczęli jeździć "jak w Skandynawii". :twisted:

Ja już tak jeżdżę. :razz:

piotreg - 27 Luty 2015, 11:52

Micell też. :D
piotrbud - 9 Marzec 2015, 18:16

Zmiana taryfikatora odbije się wyłącznie na tych najbiedniejszych, którzy przypadkowo popełnią błąd albo się zagapią.
phonemaniac - 19 Marzec 2015, 07:45

Cytat:
Kary proporcjonalne do zarobków. Posłowie za rewolucją w mandatach

PO, PSL, PiS i SLD opowiedziały się za dalszymi pracami nad projektem zaostrzającym kary za przekroczenie dozwolonej prędkości. Wątpliwości opozycji wzbudza jednak propozycja karania w trybie administracyjnym właściciela auta, a nie osoby, która nim kierowała. Zgodnie z proponowanymi zmianami, kary mają być naliczane adekwatnie do wysokości zarobków karanego.


W środę Sejm rozpoczął prace nad przygotowanym przez posłów PO projektem noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kary mają być naliczane w powiązaniu z ogłaszanym przez GUS przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej za poprzedni rok. Było to wtedy prawie 3,8 tys. zł brutto. Teraz - jak we wtorek podał GUS - Polak zarabia przeciętnie 3981 zł brutto.

W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości do 10 km/godz. mandatu nie będzie; przy przekroczeniu prędkości od 11 do 20 km/godz. będzie to 3 proc. średniej pensji, od 21 do 30 km/godz. - 5 proc., od 31 do 40 km/godz. - 9 proc., a od 41 do 50 km/godz. - 14 proc. Jeśli prędkość zostanie przekroczona o ponad 50 km/godz., to mandat będzie wynosił 20 proc. średniego wynagrodzenia, czyli ok. 760 zł.

Przy przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym, wysokość kary będzie podwajana - maksymalnie ok. 1520 zł. Jeśli ktoś przekroczy prędkość po raz czwarty w ciągu 12 miesięcy od pierwszego mandatu, to wówczas będzie on większy o kolejne 50 proc. - maksymalnie wyniesie ok. 2280 zł. Musimy i chcemy wydać wojnę piratom i recydywistom drogowym - powiedział poseł wnioskodawca Stanisław Żmijan (PO).

Projekt zaostrza także kary za niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej - będzie to 20 proc. średniego wynagrodzenia. Mandat za to będzie wyższy - analogicznie jak w przypadku przekroczenia prędkości - w obszarze zabudowanymi w przypadku czwartego i kolejnych mandatów - maksymalnie ok. 2280 zł.

Straże gminne i miejskie będą pozbawione prawa do kontroli fotoradarowej. Inspekcja Transportu Drogowego będzie dysponowała tylko i wyłącznie fotoradarami stacjonarnymi, fotoradary mobilne będzie mogła stosować wyłącznie policja.

Jeśli kierowcę zarejestruje fotoradar stacjonarny, to za to wykroczenie będzie w trybie administracyjnym odpowiadać właściciel auta, a nie osoba, która kierowała samochodem. W ocenie projektodawców, sprawi to, że kierowcy nie będą już mogli unikać płacenia mandatów. W takich przypadkach będzie to kara finansowa, ale bez punktów karnych.

Policja, tak jak dotychczas, będzie nakładała zarówno kary finansowe, jak i punkty karne. Ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym będzie wynosiło 50 km/h przez całą dobę; dziś jest to 50 km/h w dzień i 60 km/h w nocy.

Karać kierowcę czy właściciela pojazdu?

Podczas sejmowej debaty większość klubów opowiedziała się za dalszymi pracami nad projektem. Wątpliwości PiS i SLD budzi propozycja karania - w trybie administracyjnym - właściciela auta, a nie osoby, która nim kierowała. Przedstawiciele pozostałych klubów nie zabrali głosu w dyskusji.

Andrzej Kania (PO) zwrócił uwagę na to, że projekt porządkuje przepisy w obszarze zarządzania fotoradarami. Jego zdaniem wpłynie to na poprawę porządku i będzie skutkowało pozytywnym efektem społecznym, ponieważ strażnicy gminni przestaną obsługiwać fotoradary.

Mając na uwadze dużą skalę wypadków drogowych wydaje się, że zmiany zmierzają w dobrym kierunku - powiedział Józef Racki (PSL). Jak dodał, oczekiwaną społecznie zmianą jest pozbawienie straży gminnych uprawnień do kontroli fotoradarowej.

Jak ocenił Jerzy Polaczek (PiS), projekt zawiera niespójne zapisy, m.in. w zakresie karania właścicieli aut, a nie osób, które nimi kierowały. Dodał, że sutkiem tych zmian będzie "zapchanie sądów administracyjnych dziesiątkami tysięcy odwołań". Zapowiedział zgłoszenie poprawek podczas dalszych prac.

Także Maciej Banaszak (SLD) powiedział, że w projekcie zaproponowano dobre zmiany w zakresie kontroli fotoradarowej i surowości kar, ale zastrzeżenia budzi pomysł nakładania kar administracyjnych na właścicieli aut. Dodał, że pomimo wielu błędów SLD będzie głosowało za skierowaniem projektu do komisji.

Obecnie w Polsce maksymalna wysokość mandatu za jedno wykroczenie to 500 zł (a w przypadku tzw. zbiegu wykroczeń - 1 tys. zł). Policjanci uważają, że to zbyt niska kara, nieadekwatna zwłaszcza za czyny szczególnie niebezpieczne. Kwota ta nie zmieniła się od 1995 r., podczas gdy średnia płaca wzrosła w tym czasie prawie pięciokrotnie.

To nie wszystkie zmiany szykowane dla kierowców

Nowe kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, w tym związane z nieuprawnionym posługiwaniem się kartą parkingową, przewiduje projekt rozporządzenia przekazany do uzgodnień przez MSW.

Zgodnie z propozycjami kierowcy, którzy nie mając do tego uprawnień, zaparkują na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej, muszą się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową grozić będzie 300 zł mandatu.

31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowiązek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym po zmroku. Skierowany do uzgodnień projekt rozporządzenia zakłada, aby nie określać konkretnej wysokości mandatu dla osoby, która nie spełni tego obowiązku, tylko wskazać jej górną granicę - do 100 zł.

Projekt zmian reguluje także kwestie mandatów dla m.in. nietrzeźwych rowerzystów. Od listopada 2013 r. kierowanie pojazdem innym niż mechaniczne pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Zgodnie z projektem rozporządzenia, nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozić będzie od 300 do 500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 100 zł dostaną także osoby, które poruszają się tzw. czterokołowcem (np. quadem) bez kasku.

Zmiany określa Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

W 2014 r. w na drogach doszło do prawie 35 tys. wypadków, w których zginęły 3 202 osoby, a ponad 42 tys. zostało rannych. Policji zgłoszono ponad 348 tys. kolizji. Główne przyczyny wypadków to: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.


LINK

autogaz1984 - 19 Marzec 2015, 15:36

phonemaniac napisał/a:
Przy przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym, wysokość kary będzie podwajana - maksymalnie ok. 1520 zł. Jeśli ktoś przekroczy prędkość po raz czwarty w ciągu 12 miesięcy od pierwszego mandatu, to wówczas będzie on większy o kolejne 50 proc. - maksymalnie wyniesie ok. 2280 zł. Musimy i chcemy wydać wojnę piratom i recydywistom drogowym - powiedział poseł wnioskodawca Stanisław Żmijan (PO).

A czy zamiast zwiększać kary finansowe, zwiększyć np. liczbę punktów karnych za przewinienia - moim zdaniem miałoby to lepszy efekt niż finansowy. Tylko jeden szkopuł - jeżeli ktoś straci PJ, to już jeździć nie będzie (co za tym idzie - brak możliwości jazdy spowoduje brak możliwości otrzymania mandatu) i kasa budżetu naszego "kochanego" kraju byłaby uszczuplana. :mrgreen:

A strach przed utratą PJ na pewno niejednego "Hołka" za kierownicą by skutecznie pohamowała. :nose:

piotreg - 13 Kwiecień 2015, 13:15

Idą zmiany. Za parkowanie na kopercie dla osób niepełnosprawnych mkk wynosi teraz 800 zł.
Kierujący quadem za brak kasku zapłaci teraz mkk 100 zł.

michu - 17 Lipiec 2015, 01:16

Czy można zostać ukaranym, za przejechanie po miejscu dla osób niepełnosprawnych? :o
czapla - 17 Lipiec 2015, 07:16

Jeżeli również przejechałeś niepełnosprawnego, to raczej tak. :smile:
autogaz1984 - 17 Lipiec 2015, 07:32

:lol:
piotreg - 17 Lipiec 2015, 08:43

michu napisał/a:
Czy można zostać ukaranym, za przejechanie po miejscu dla osób niepełnosprawnych? :o

Opowiadaj co się wydarzyło...

michu - 18 Lipiec 2015, 00:15

piotreg, nic się nie wydarzyło. :wink: Takie pytanie urodziło się, po lekturze tego artykułu:

Cytat:
Koniec fałszywych niepełnosprawnych na parkingach? We Wrocławiu z 12 tys. inwalidów, zostały 2 tys!Czy we Wrocławiu wreszcie rozwiąże się problem fałszywych niepełnosprawnych, którzy zajmują miejsca prawdziwym inwalidom? Jest taka szansa. Obowiązują już nowe, zaostrzone przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory zgłosiło się po nie zaledwie 2 tys. osób we Wrocławiu i powiecie, a stare identyfikatory miało aż 12 tysięcy kierowców. Można spokojnie założyć, grubo ponad połowa rzekomych inwalidów, nie zgłosi się już po identyfikator na nowych, zaostrzonych zasadach. Tym samym specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe będą zajmowały osoby, które rzeczywiście tego potrzebują. Inni zapłacą nawet 1000 złotych (koszt mandatu i odwiezienia auta na lawecie).


Od 1 lipca 2015 r. obowiązują nowe karty dla osób niepełnosprawnych. Uprawniają one do parkowania samochodów w wyznaczonych miejscach we Wrocławiu. 30 czerwca minęła ważność starych kart parkingowych. Zastąpiły je nowe, zabezpieczone przed podrobieniem dokumenty. Karty te nie będą dostępne dla wszystkich niepełnosprawnych – otrzymać je mogą ludzie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym, jeśli mają duże trudności w samodzielnym poruszaniu się.

Co więcej, będą ważne tylko przez 5 lat, później znowu potrzebna będzie weryfikacja.

- Nie było centralnej ewidencji starych kart, szacujemy, że w Polsce funkcjonowało ich ok. 900 tysięcy – informuje poseł Sławomir Piechota z Platformy Obywatelskiej. - Teraz po zmianie, na dzień 1 lipca wydanych kart jest czterokrotnie mniej, około 210 tysięcy w skali kraju. W skali Wrocławia liczba wydanych kart zmniejszyła się z 12 do 2 tysięcy!

Celem nowelizacji ustawy jest zmniejszenie ilości osób parkujących bez uprawnień na miejscach dla niepełnosprawnych oraz umożliwienie inwalidom dotarcia do wyznaczonego celu.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zostały zamalowane na niebiesko. Dlaczego niebieski? Aby były bardziej widoczne. Jak stwierdził Sławomir Piechota, jest to kolor dopuszczalny, ale nie obligatoryjny.

Nowa regulacja niesie za sobą jednak też pewne minusy: - Ludzie na nowo muszą przejść drogę proceduralną. Wymaga to stawienia się w urzędzie, co może być kłopotliwe – mówi Bartłomiej Skrzyński, rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych.

Gdzie dostać taką kartę?

- Trzeba zgłosić się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. We Wrocławiu znajduje się on przy ul. Strzegomskiej 6. Właśnie tam przyjmowane są wnioski. Jeśli ktoś ma stare orzeczenie, to musi przejść przez nowy tryb orzekania o niepełnosprawności. Potem trzeba poczekać, aż się uprawomocni. Koszt wyrobienia karty wynosi 21 zł. - tłumaczy Bartłomiej Skrzyński.

A co z karami za nadużycia przez osoby w pełni sprawne?

Kierowcy, którzy pomimo zakazu nadal będą parkować w miejscach dla niepełnosprawnych, muszą liczyć się z kosztowną karą. Rozważmy dwie sytuacje: jeśli właściciel nie znajduje się w pobliżu pojazdu a zaparkował na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, samochód zostaje usunięty na jego koszt – kwota wynosi co najmniej 473 zł. W dodatku kierowca ten otrzymuje mandat w wysokości 500 zł.

Druga sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeśli właściciel zaparkuje w kopercie przeznaczonej dla osoby niepełnosprawej, a pokazuje podrabiany lub przeterminowany identyfikator, otrzymuje mandat w wysokości 800 zł. W jednym i drugim przypadku do tych kosztów dochodzi jeszcze 5 punktów karnych. - Oczywiście mandatu można nie przyjmować. Wtedy sprawa trafia do sądu. Górna granica grzywny sięga 5000 zł. - dodaje wrocławska straż miejska.

Link

Co do samych zmian, to osobiście uważam, że są jak najbardziej na plus. Moim zdaniem takie karty, powinny otrzymywać wyłącznie osoby, które mają problemy z poruszaniem się i do tego też dąży, obecna zmiana przepisów. Mimo tych zmian, nadal widuję niepełnosprawnych parkujących na "kopertach", mimo że nie mają widocznych problemów z poruszaniem się.

piotreg - 18 Lipiec 2015, 07:59

michu napisał/a:
Co do samych zmian, to osobiście uważam, że są jak najbardziej na plus. Moim zdaniem takie karty, powinny otrzymywać wyłącznie osoby, które mają problemy z poruszaniem się i do tego też dąży, obecna zmiana przepisów. Mimo tych zmian, nadal widuję niepełnosprawnych parkujących na "kopertach", mimo że nie mają widocznych problemów z poruszaniem się.

Moja Mama ma nową kartę, wydaną zgodnie z nowymi, zaostrzonymi, przepisami. Na pierwszy rzut oka, Kobieta jest zdrowa i nie ma problemów z poruszaniem się, choć w rzeczywistości jest wrakiem człowieka. I wczoraj właśnie pod Marketem, ludzie patrzyli na nas spod byka...

michu - 18 Lipiec 2015, 16:49

Jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. :wink:
pawelstolik - 21 Lipiec 2015, 12:59

Nie powinniśmy zajmować miejsc parkingowych osób niepełnosprawnych. Sami postawmy się w ich sytuacji. Jak pisano wyżej, czasami na pierwszy rzut oka wydaje się, że dana osoba jest całkiem sprawna, ale tak naprawdę ma problemy zdrowotne.
kacperq - 18 Sierpień 2015, 03:57

O, super! :D Tego potrzebowałem, dzięki. :)
patrex44 - 18 Sierpień 2015, 21:54

Z racji, że to mój pierwszy post to witam wszystkich.

Może znacie odpowiedź na dwa pytania:

1) Czy w terenie zabudowanym, gdzie nie ma znaku informującego o możliwej kontroli fotoradarowej, mimo wszystkie taka kontrola może nastąpić ze strony policji? Btw. Czy na stanie naszych nowotomyskich smutnych panów są takie urządzenia?

2) Pytanie odnośnie nieoznakowanej Insigni na naszym terenie, czy ona posiada wbudowany rejestrator prędkości, który pozwala jej mierzyć prędkość będąc w postoju? Jeśli tak to czy zasadne jest oczekiwanie na list z takim zdjęciem, jeśli przy samym ewentualnym przekroczeniu prędkości nie zostałem zatrzymany? :cool:

Zaj007 - 18 Sierpień 2015, 22:10

Witamy niezwykle serdecznie chlebem, solą, smalcem, wódką i ogórkiem. Pytanie trochę w złym dziale, najwyżej mod/admin przeniesie.

Ad 1. Na terenie RP Policja w ogóle nie prowadzi kontroli fotoradarowej. Jedyne służby uprawnione do kontroli fotoradarowej to Inspekcja Transportu Drogowego i Straż Miejska/Gminna (najprawdopodobniej Straże już niedługo stracą uprawnienia do jakiejkolwiek kontroli ruch).

Ad 2. Nie napisałeś dokładnie o jakiego Opla chodzi. Niemniej jest niemal 100% prawdopodobieństwo, że ta Insignia, o której mówisz ma możliwość pomiaru prędkości na postoju. Jednak, tak jak wyżej napisałem, Policja nie robi zdjęć i za razem nie wysyła wezwań do wskazania kierującego. Czynności zmierzające do ukarania obwinionego podejmowane są na miejscu, po zatrzymaniu. Tak więc oczekiwanie na list nie jest zasadne. Inaczej mówiąc tym razem Ci się upiekło. :lol:

michu - 18 Sierpień 2015, 22:13

Słyszałeś żeby Policja fotki trzaskała? Bo ja nie. :grin:
patrex44 - 18 Sierpień 2015, 22:22

Wiecie Panowie, dla mnie też to było oczywiste do momentu kiedy kolega nie zacytował mi przepisu z prawa o korzystaniu z mierników prędkości. Gdy nie istnieje możliwość złapania kierowcy na miejscu, bada się materiał, tablice rejestracyjne, a następnie osobę która kierowała pojazdem. Tylko nie wydaje mi się, żeby chcieli się w to bawić. :o :grin:
michu - 18 Sierpień 2015, 22:29

patrex44 napisał/a:
Tylko nie wydaje mi się, żeby chcieli się w to bawić.

Masz odpowiedź. :grin:

patrex44 - 18 Sierpień 2015, 22:34

Trzymam za słowo. :grin:
piotreg - 19 Sierpień 2015, 10:07

patrex44 napisał/a:
Z racji, że to mój pierwszy post to witam wszystkich.

My również witamy. Jeśli mogę coś zasugerować - jeśli poruszasz tematykę ściśle związaną z jakiś tematem (np. Insignia KPP Nowy Tomyśl), to zachęcam byś swoje pytania lub wątpliwości zawarł we właściwym temacie - w tym przypadku w tym temacie.

patrex44 napisał/a:
Czy w terenie zabudowanym, gdzie nie ma znaku informującego o możliwej kontroli fotoradarowej, mimo wszystkie taka kontrola może nastąpić ze strony policji? Btw. Czy na stanie naszych nowotomyskich smutnych panów są takie urządzenia?

Policja ma takie uprawnienia, ale nie ma urządzeń. Teraz media szumnie zapowiadają, że po 1 stycznia 2016 r. urządzenia gminne przejmie Policja. Na mój nos nie sądzę, chyba że lasery, które będą wykorzystywane jako suszarki.

patrex44 napisał/a:
Pytanie odnośnie nieoznakowanej Insigni na naszym terenie, czy ona posiada wbudowany rejestrator prędkości, który pozwala jej mierzyć prędkość będąc w postoju? Jeśli tak to czy zasadne jest oczekiwanie na list z takim zdjęciem, jeśli przy samym ewentualnym przekroczeniu prędkości nie zostałem zatrzymany? :cool:

Insignia KPP Nowy Tomyśl ma sprzężony radar Iskra z videorejestratorem, więc pomiar z pobocza jak najbardziej możliwy.

A co tam słychać w Opalenicy? O odpowiedź poproszę w tym temacie.

michu - 19 Sierpień 2015, 15:54

Wiedziałem, że odpowiedź eksperta, wujka piotreg, to tylko kwestia czasu. :grin:
piotreg - 19 Sierpień 2015, 19:03

:lol:
pawelstolik - 9 Wrzesień 2015, 13:13

Ile macie punktów karnych?
michu - 9 Wrzesień 2015, 15:49

:facepalm:
Zaj007 - 9 Wrzesień 2015, 21:38

Ja mam 31.
piotreg - 10 Wrzesień 2015, 09:48

michu napisał/a:
:facepalm:

michu, nie wiesz, skąd się ten ziomek zerwał? :grin:

michu - 10 Wrzesień 2015, 19:21

(...) Coraz bliżej święta.
Coraz bliżej święta.
Coraz bliżej nas... (...) :grin:

culpa - 18 Marzec 2016, 14:09

OJCIEC napisał/a:
I jeszcze za wjeżdżanie "boczkiem" przed pierwszego na światłach. Za to bym j...ł po 500 ojro, tak mnie to wkurza :grin: :!:

Oj tam! Oj tam... wielkie mi rzeczy. :D

Ajlar - 14 Kwiecień 2016, 18:51

Ostatnio złapali mnie na kontroli - rutynowo. Dmuchanie spoko, ale gorzej, że przyczepili się do żarówki przepalonej. Miałem wymieniać w weekend, bo w tygodniu czasu brak, no ale nie dojechałem do weekendu. :P Na szczęście skończyło się na pouczeniu, a mogli wlepić mandat - spójrzcie:

Cytat:
Czy przepalona żarówka równa się mandat?Każdy samochód dopuszczony do ruchu musi posiadać kompletne i sprawne oświetlenie. Do obowiązkowych świateł, określonych przez przepisy, należą: światła drogowe, mijania, pozycyjne przednie i tylne, kierunkowskazy, hamowania stop (co najmniej 2, ale nie więcej niż 4), odblaskowe tylne, oświetlające tylną tablicę rejestracyjną, przeciwmgłowe tylne, cofania oraz awaryjne. Przepalona żarówka z listy wymaganego oświetlenia winna być niezwłocznie wymieniona na sprawnie działającą, ponieważ w przypadku kontroli policyjnej taka awaria może skończyć się w najgorszym razie odebraniem dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Mandat, pouczenie czy zabranie dowodu rejestracyjnego?

Jazda z przepaloną żarówką, co ważne, nie skutkuje mandatem, ale warunek jest jeden. W momencie kontroli policyjnej stwierdzającej awarię oświetlenia musimy na miejscu ją usunąć, czyli de facto wymienić żarówkę. Gdy nam się to nie uda, policjant ma prawo zatrzymać nam dowód rejestracyjny pojazdu. Oczywiście, wiele zależy od postawy funkcjonariusza, od tego, czy poprzestanie on jedynie na pouczeniu i nakaże nam niezwłocznie udać się do serwisu w celu wymiany wadliwego oświetlenia. Niemniej jednak nie bądźmy zaskoczeni, jeśli policjant zastosuje się ściśle do litery obowiązującego prawa. Z chwilą zatrzymania dowodu rejestracyjnego funkcjonariusz opisuje przyczynę zdarzenia i wydaje kierowcy stosowne pokwitanie, a niekiedy też zezwolenie na korzystanie z pojazdu przez okres maksymalnie 7 dni wraz z warunkami używania samochodu. Zatrzymany dowód rejestracyjny z podaną przyczyną jego zatrzymania jest tymczasem odsyłany do Wydziału Komunikacji, w którym kierowca rejestrował swój samochód. Po usunięciu awarii, czyli wymianie żarówki, kierujący pojazdem może odebrać zabrany dokument, wypełniając w Wydziale stosowny wniosek i przedstawiając pokwitanie otrzymane od policjanta. Kierowca powinien także mieć ze sobą dowód zakupu żarówki lub dokument potwierdzający wymianę oświetlenia. Zdarza się również i tak, że pracownik Wydziału sprawdza osobiście, czy awaria została faktycznie usunięta.

Przygotuj się zawczasu

Warto wcześniej przygotować się do ewentualnej wymiany żarówki, ponieważ jej przepalenie może przydarzyć się podczas jazdy w każdej chwili. Aby w sytuacji kontroli drogowej nie stresować się ewentualną wymianą przepalonego oświetlenia, dobrze jest zawczasu poznać budowę auta i sposób wymiany w nim żarówek. Obowiązkowo należy wozić ze sobą komplet zapasowego oświetlenia, dobrze mieć również pod ręką latarkę, gdy wymiany przyjdzie nam dokonywać po zmroku w terenie źle oświetlonym. Niektóre z modeli samochodów wyposażone są w specjalne systemy informujące o awarii świateł zewnętrznych. W pojazdach nieobjętych takim systemem warto systematycznie sprawdzać jakość oświetlenia. Widząc, że żarówka słabiej świeci, nie czekajmy, aż przepali się całkiem w czasie jazdy, ale wymieńmy ją od razu i najlepiej parami. Oświetlenie pochodzące z tej samej serii produkcyjnej ma podobną żywotność, dlatego wymieniając tylko jedną z żarówek, ryzykujemy znaczną różnicą w jakości światła pomiędzy nimi. A w niedługim czasie i tak będziemy zmuszeni wymienić drugą z żarówek.

Regularnie kontrolując stan naszego oświetlenia, uchronimy się przed niepotrzebnym stresem podczas policyjnego przeglądu i zaoszczędzimy sobie niedogodności związanych z ewentualnym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Cytat:
Taryfikator punktów karnych za nieprawidłowe używanie świateł zewnętrznych
Przypomnijmy jeszcze na koniec aktualny, obowiązujący w 2016 roku, taryfikator punktów karnych za naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
:

- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu – 4 pkt. karne
- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 2 pkt. karne
- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu – 2 pkt. karne
- niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 4 pkt. karne
- naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich – 2 pkt. karne
- naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych – 2 pkt. karne
- pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia – 3 pkt. karne
- korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 3 pkt. karne

Link

tqmeh - 14 Kwiecień 2016, 19:01

Tyle pitolenia o żarówce, szkoda czasu na te wypociny.
skansen - 15 Kwiecień 2016, 10:07

To spamer.
piotreg - 15 Kwiecień 2016, 10:56

Ale od biedy, artykuł może się przydać. Zwłaszcza taryfikator na jego końcu.
michu - 16 Styczeń 2017, 20:55

Czy jest dozwolone używanie przednich świateł przeciwmgielnych, w terenie zabudowanym, z latarniami ulicznymi, podczas opadów śniegu? Bo tak po mojemu to te światła powinno się używać, tak jak ich nazwa wskazuje, czyli we mgle.
tqmeh - 17 Styczeń 2017, 09:58

michu, pytanie jak intensywnie pada tzn. na ile metrów jest widoczność, identycznie jak we mgle, coś tam było o 50 m, zdaje się. Ten sam przepis mówi także że można ich używać w czasie normalniej widoczności na drogach krętych.
piotreg - 17 Styczeń 2017, 13:17

Cytat:
Światła przeciwmgłowe – kiedy można ich używać?

Jesień i zima to najtrudniejszy okres dla kierujących pojazdami. Wcześnie zapadający zmrok, częste opady deszczu oraz poranne mgły znacznie ograniczają widoczność na drodze. Szczególnie w tym okresie wielu uczestników ruchu drogowego ma problem z prawidłowym używaniem świateł przeciwmgłowych i szuka informacji dot. przepisów regulujących prawidłowe ich stosowanie. Często też na naszych drogach obserwujemy pojazdy, których kierowcy włączają światła przeciwmgłowe niezgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

Najłatwiej kwestię używania przednich świateł przeciwmgłowych (nazwanych przez kierujących potocznie i błędnie "przednimi halogenami") i tylnych świateł przeciwmgłowych wyjaśnić, przytaczając przepisy regulujące te zagadnienie. Warunki używania świateł przeciwmgłowych odnajdziemy w art. 30 i 51 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), cyt.:

Cytat:
Rozdział 8

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania

2) kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt. 1, jest obowiązany:

a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony

b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu

2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Rozdział 3

Używanie świateł zewnętrznych


Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący może używać świateł do jazdy dziennej.

3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:

1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo

2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony

3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami

4. (uchylony)

5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, warunki używania świateł przeciwmgłowych zostały szczegółowo uregulowane w Ustawie i lektura przytoczonych przepisów pozwoli na jednoznaczne i zgodne z przepisami ich używanie.

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl

michu - 18 Styczeń 2017, 00:40

Wnioskuję po przeczytaniu przytoczonych przepisów, że w przypadku, który podałem nie powinno się ich używać? :o
bicker5 - 18 Styczeń 2017, 18:33

Cytat:
Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie.

A ja wnioskuję, że można bo śnieg to opad atmosferyczny. Czy to ma sens to już insza inszość.

michu - 18 Styczeń 2017, 18:44

Dla używającego może i jakiś sens ma, chociaż na dobrze oświetlonym terenie nie rozumiem, po co je używać. Z kolei dla mijającego się z takim pojazdem... masakra, więcej szkód niż pożytku.
piotreg - 19 Styczeń 2017, 10:24

Irytują mnie kierujący, którzy przy niewielkiej mgle włączają przeciwmgłowe! Miasto, oświetlona ulica, widoczność do 500 m, a wyjedzie taki w kapeluszu, włączy wszystko co ma, i oślepia wszystkich, jadąc z prędkością 26 km/h, w miejscu gdzie obowiązuje (70) .
tqmeh - 19 Styczeń 2017, 12:10

Do tego ta rozmowa zmierza, auta mają włączone wszystko co się da, tak jest najczęściej.
Kapelusz to jedno, w aucie wyłączone ogrzewanie, bo kierujący ubrany zimowo, szyby zaparowane i to wycieranie dłonią. :lol:

Z innego tematu, jeśli dobrze widzę na poważnie ruszył odcinkowy pomiar prędkości?

piotreg - 19 Styczeń 2017, 14:57

tqmeh napisał/a:
Z innego tematu, jeśli dobrze widzę na poważnie ruszył odcinkowy pomiar prędkości?

Ruszył. Działają wszystkie bramki. Więcej tutaj.

tqmeh - 19 Styczeń 2017, 18:44

Dzięki za info. :smile:
michu - 3 Luty 2017, 00:25

Czy należy uiścić opłatę parkingową gdy zasypane śniegiem są linie wyznaczające miejsce postojowe? :twisted:
piotreg - 3 Luty 2017, 10:24

Dobre pytanie - miejsce postojowe musi być wyznaczone by móc pobierać opłatę za parkowanie.
michu - 5 Luty 2017, 16:08

Więc pewnie jest to kwestia dyskusyjna.
michu - 21 Maj 2017, 03:17

Przy kolizji drogowej jakie są widełki kwotowe?

Miałem kolizję, <R> dała mi karteczkę z danymi (marka pojazdu, nr rejestracyjny, nr polisy, nr sprawy) sprawczyni. Czy sprawczyni również powinna dostać karteczkę z informacjami o moim nr. rejestracyjnym, nr. polisy? W sumie to chyba nie, bo po co jej takie informacje?

Czy ja mogę pójść teraz do <R> i prosić o ksero notatki jaką sporządziła <R> na miejscu kolizji?

michu - 21 Maj 2017, 03:31

Jak wygląda na dzień dzisiejszy prawidłowo oznakowane miejsce dla niepełnosprawnych? Chodzi mi o znaki pionowe i poziome.
piotreg - 21 Maj 2017, 18:00

michu napisał/a:
Przy kolizji drogowej jakie są widełki kwotowe?

220 - 500 zł.

michu napisał/a:
Miałem kolizję, <R> dała mi karteczkę z danymi (marka pojazdu, nr rejestracyjny, nr polisy, nr sprawy) sprawczyni. Czy sprawczyni również powinna dostać karteczkę z informacjami o moim nr. rejestracyjnym, nr. polisy? W sumie to chyba nie, bo po co jej takie informacje?

Nie. Sprawca naprawia auto na koszt własny lub z polisy AC.

michu napisał/a:
Czy ja mogę pójść teraz do <R> i prosić o ksero notatki jaką sporządziła <R> na miejscu kolizji?

Po co Ci ona? Zgłoś szkodę do ubezpieczalni. Ubezpieczyciel w razie czego sam zwróci się o kwity do <R> .

michu napisał/a:
Jak wygląda na dzień dzisiejszy prawidłowo oznakowane miejsce dla niepełnosprawnych? Chodzi mi o znaki pionowe i poziome.

Koperta plus znak pionowy.

michu - 21 Maj 2017, 18:38

Cytat:
Koperta plus znak pionowy.

A jeśli jest znak pionowy, a nie ma koperty, to jest wtedy podstawa do wystawienia mandatu?

Koperta tzn. masz na myśli, takie oznakowanie?


piotreg - 21 Maj 2017, 20:17

Z tego co się orientuje to musi być, i koperta, i znak pionowy.
michu - 13 Wrzesień 2017, 20:25

Skręcałem na tym skrzyżowaniu w lewo. Gość zaczął mnie wyprzedzać przed skrzyżowaniem. Gdybym nie pojechał prosto, wpakował by się we mnie. Czyja byłaby wina? Wyprzedzającego, bo na skrzyżowaniach się nie wyprzedza? Gdybym skręcał w lewo, ale np. wjeżdżał w posesję, to wtedy już moja wina?
czapla - 14 Wrzesień 2017, 09:54

Michu, przeprowadź się do USA - oni tam jeżdżą tylko prosto, twój problem zniknie. :)
Sygnettoo - 14 Wrzesień 2017, 09:59

Samochodami jeżdżą, a przepisów nie znają. Podstawową zasadą w ruchu drogowym jest obowiązek uczestnika ruchu i innej osoby znajdującej się na drodze, zachowania ostrożności albo - gdy ustawa tego wymaga - szczególnej ostrożności, unikania wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

Michu powinien zatem odpowiednio wcześniej sygnalizować zamiar skrętu w lewo oraz obserwować sytuację drogową w lewym lusterku bocznym i lusterku wstecznym. Innymi słowy winien upewnić się, czy w ogóle może w sposób bezpieczny dokonać zmiany kierunku jazdy w sposób, który nie będzie narażał bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Michu, poza włączeniem kierunkowskazu, gdyby nie uczynił zadość powyższym wymogom, naruszając zasady ostrożności w ruchu drogowym i nie zważając na istniejącą sytuację, zmieniłby kierunek jazdy, w następstwie czego zajechałby drogę innemu samochodowi. I został obwiniony o spowodowanie kolizji/wypadku.

Zauważyć należy, że dochodziło do przypadków, w których sąd nie oceniał prawidłowości wykonywania manewru wyprzedzania przez pokrzywdzonego.

Fakturę za poradę prawną prześle na maila.

michu - 14 Wrzesień 2017, 18:57

Sygnettoo napisał/a:
I został obwiniony o spowodowanie kolizji/wypadku.

To na skrzyżowaniu można wyprzedzać?

Poruszyłem tą kwestię po seansie i lekturze komentarzy "ekspertów" pod tym filmem: https://polskiedrogi-tv.pl/prawie-w-rowie/

kalex - 17 Wrzesień 2017, 17:01

Był znak, że będzie skrzyżowanie, więc wyprzedzać już nie wolno.

Sygnettoo napisał/a:
Innymi słowy winien upewnić się, czy w ogóle może w sposób bezpieczny dokonać zmiany kierunku jazdy w sposób, który nie będzie narażał bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.

A wyprzedzający nie powinien? Michu się upewnił - w stosunku do wszystkich PRAWIDŁOWO poruszających się i rozpoczął manewr.

jojo - 18 Wrzesień 2017, 07:51

Nie rozsądzając co jest ważniejsze w tej sytuacji przedstawiam inną. Jadę główną drogą, krzyżującą się z podporządkowaną z lewej strony. Na wysokości skrzyżowania lekkie zwężenie prawego pobocza na tyle, że aby je ominąć, wjeżdżam na podwójną ciągłą, lub wręcz na część jezdni przeznaczoną do ruchu w przeciwną stronę. W tym samym czasie po mojej lewej stronie samochód wyjeżdża z podporządkowanej, skręcając w swoje prawo i zahacza mnie dziobem.

Z jednej strony gość, wjeżdżając z podporządkowanej ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa wszystkim kierowcom jadącym główną drogą. Z drugiej strony on jedzie prawidłowo po swoim pasie ruchu i nie wie, że na moim pasie miejsce jest ograniczone tak, że wyjadę na jego część jezdni. A co jeśli nie ma remontu, a ja i tak mam problem ze zmieszczeniem się (lekki łuk w lewo, a ja jadę np. zestawem albo długim autobusem) i muszę najechać na lewą część jezdni. Czyją winę typujemy w takich sytuacjach?

michu - 5 Czerwiec 2018, 23:56

Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania na drogę wewnętrzną, włączam się do ruchu? Czy obowiązuje "zasada" prawej ręki?
piotreg - 6 Czerwiec 2018, 08:27

Każdy wyjazd ze strefy jest włączaniem się do ruchu.
michu - 6 Czerwiec 2018, 22:39

Czyli strefa zamieszkania, jest niżej w "hierarchii" niż droga wewnętrzna. :grin:
piotreg - 7 Czerwiec 2018, 09:36

Mnie kiedyś nauczyli, że każde skrzyżowanie w strefie jest równorzędne, a wyjeżdżając ze strefy zawsze jest ustąp, bo włączasz się do ruchu.
michu - 8 Czerwiec 2018, 00:11

piotreg napisał/a:
Mnie kiedyś nauczyli, że każde skrzyżowanie w strefie jest równorzędne (...)

No nie do końca. Bo jadąc drogą w strefie ruchu oznaczonej takimi znakami np.:nie ustępujesz pierwszeństwa, wyjeżdżającym z prawej strony z dróg oznaczonych znakami D-46 czy też D-40.

Przykład z osiedla Gaj: Link.

piotreg - 8 Czerwiec 2018, 08:43

michu napisał/a:
Przykład z osiedla Gaj: Link.

Znam to skrzyżowanie. Wg mnie jest równorzędne.

michu - 9 Czerwiec 2018, 00:13

Mi instruktor powtarzał, że mam na tym skrzyżowaniu pierwszeństwo, przed nadjeżdżającymi z prawej strony.
michu - 17 Czerwiec 2018, 21:07

Nie tak dawno, jadąc rowerem pod wpływem % traciło się prawo jazdy. Jak jest obecnie? Tylko mandat, a prawko zostaje?
piotreg - 18 Czerwiec 2018, 22:16

Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu mandat w przedziale od 300 do 500 zł, a za jazdę wstanie nietrzeźwości mandat 500 zł lub wniosek do Sądu. Prawo jazdy zostaje w portfelu kierującego.
michu - 18 Czerwiec 2018, 23:14

:good:
czapla - 19 Czerwiec 2018, 10:01

A motorowerem też mogę jeździć nawalony? :idea:
Zaj007 - 19 Czerwiec 2018, 22:01

Nie, kwalifikuje się go jako pojazd mechaniczny.
piotreg - 20 Czerwiec 2018, 16:03

czapla napisał/a:
A motorowerem też mogę jeździć nawalony? :idea:

Ani nawalony, ani po zielu.

Zaj007 - 22 Czerwiec 2018, 10:28

Ani po Aviomarinie. :P
marekane - 8 Lipiec 2018, 07:07

Bardzo dobry pomysł. Ludzie wiadomo za co ile pkt.
Absolwentka - 1 Październik 2018, 19:19

Jak dobrze, że znieśli te kary za jeżdżenie rowerem po piwie na przykład. To była przesada jak dla mnie.
bono - 26 Maj 2019, 13:24

Nie wiedziałem, że policje obchodzą rowerzyści i będą się w ogóle nimi interesować.
michu - 6 Listopad 2019, 20:44

Pewnie wyjdę na :banan: ale gdy jest w terenie zabudowanym, ograniczenie do (70) to prawko na 3 miesiące poleci mi, gdy osiągnę na tym ograniczeniu 120 km/h?
phonemaniac - 6 Listopad 2019, 21:12

Gdy będziesz miał 121 i więcej.
michu - 12 Listopad 2019, 00:39

phonemaniac, :good:

Czy tzw. zielony listek dla młodych kierowców, został w końcu wprowadzony jako obowiązek?

piotreg - 12 Listopad 2019, 15:28

michu napisał/a:
Czy tzw. zielony listek dla młodych kierowców, został w końcu wprowadzony jako obowiązek?

:???:

michu - 21 Luty 2020, 01:07

Rozpoczynam manewr wyprzedzania na linii przerywanej i kończę go na przerywanej, ale po drodze mam linie ciągłą, którą jakby nie było, omijam. Łamię wtedy przepisy? :o :facepalm:
piotreg - 21 Luty 2020, 09:10

Tak. 5 punktów karnych się należy.
czapla - 21 Luty 2020, 09:16

Za pojedynczą ciągłą jest jeden punkt. :)
piotreg - 21 Luty 2020, 09:19

czapla napisał/a:
Za pojedynczą ciągłą jest jeden punkt. :)

Doświadczony! :D

czapla - 26 Luty 2020, 12:51

Spokojnie, od 10 lat konto mam zerowe. :)
Zaj007 - 4 Marzec 2020, 18:29

A we Francji? :P
czapla - 6 Marzec 2020, 09:57

Też mam zerowe. Punkty zbiera mój ulubiony kierowca Zenek (auto DAF). :)
michu - 10 Marzec 2020, 02:05

Od kilku lat, zastanawiam się czemu diagnosta na SKP za każdym razem jak jestem na przeglądzie technicznym, chce abym wyłączył kamerkę. Ma chłop coś na sumieniu chyba. :o
skansen - 10 Marzec 2020, 11:11

Może masz ją zbyt widoczną. :) Ja mam zamontowaną dyskretnie i nie każdy w ogóle wie, że jest nagrywany. :)
michu - 10 Marzec 2020, 21:02

A nawet jak i mam, to ma prawo żądać jej wyłączenia?
Zaj007 - 10 Marzec 2020, 22:26

Hmmm. Z jednej strony w przestrzeni publicznej nagrywać można wszystko. Z drugiej - czy SKP to przestrzeń publiczna? Jak stacja okręgowa "prywatna" to w sumie przedsiębiorstwo jak każe inne - czyli nie przestrzeń publiczna. Jak Wojewódzka - to już inna para kaloszy. Ale to tylko moje zdanie.
michu - 11 Marzec 2020, 00:09

W sumie ja też mogę powiedzieć, że sobie nie życzę aby nagrywał mnie monitoring na SKP.
michu - 10 Październik 2020, 18:10

Jadąc i mając znak D-43 po lewej stronie, a nie po prawej, odwołuje on obszar zabudowany? Czy muszę go mieć koniecznie po prawej stronie aby mi odwołał teren zabudowany? :o Droga o szerokości 5,5 m typu jedna jezdnia, po jednym psie w każdym kierunku.
piotreg - 11 Październik 2020, 09:21

Wydaje mi się, że odwołuje.
michu - 11 Październik 2020, 18:48

Mi podobnie, ale nie jestem pewien. :o
piotreg - 12 Październik 2020, 08:55

Może tak - ja po minięciu takiego znaku gwałtownie przyspieszam, nawet na widok radiowozu z radarem.
michu - 12 Październik 2020, 20:24

Czyli odwołuje. :razz:

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group