Antyradary dla każdego!banner prawy

strona główna              kontakt               dostawa
Główna  |  Kontakt  |  Dostawa


 INSTRUKCJA ANTYRADARU BEL EXPRESS 925/935

antyradar Bel Express 925

antyradar Bel Express 935

Bel Express 925/935 (2005r.)

Skrócona Instrukcja Obsługi

Opis przycisków

1. PWR-VOL (Włącz/Głośność) przycisk - naciskając przycisk PWR-VOL na krótko powodujemy załączenie antyradaru. Przyciskając ponownie omijamy funkcję samotestowania. Trzymając przycisk przez dłuższą chwilę możemy ustawić poziom głośności.
2. SWS wskaźnik - zaświecenie się na zielono oznacza pojawienie się na drodze potencjalnego niebezpieczeństwa (np. roboty drogowe). SWS - antyradar wykrywa i dekoduje komunikaty tekstowe z nadajników SWS umieszczanych w miejscach niebezpiecznych.
3. Cyfrowy wyświetlacz - pokazuje wszystkie wybrane tryby pracy, siłę sygnału (od 1 do 9), obecność promieniowania laserowego L oraz kategorię wykrytych sygnałów SWS (od 1 do 5). Wyświetlacz pokazuje również wybrany poziom głośności.
4. Ka/X/K - sygnalizacja wykrytego pasma - wykryte pasmo sygnalizowane jest przez wyświetlenie stosownego symbolu.
5. DARK (Dim/Dark) przycisk - umożliwia przyciemnienie lub rozjaśnienie wyświetlacza.
6. AUDIO (Audio Mute) przycisk - umożliwia wybranie trybu pracy wyciszania alarmów. Dostępny jest tryb automatyczny lub ręczny.
7. CITY (City/Highway/All) przycisk - umożliwia wybranie trybu pracy miasto/trasa. W trybie pracy "City" minimalizuje wykrywanie pasma X (radary ręczne, największa ilość zakłóceń), bez zmian pozostaje czułość w pasmach K i Ka (fotoradary), w trybie "All" filtrowane są wszystkie pasma.
8. Dostęp do anteny - sygnały radarów i SWS są odbierane przez opatentowaną przez firmę Beltronics specjalną antenę.
9. Sensor optyczny - zbiera sygnały pochodzące od promieni laserowych zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu.
10. Głośnik wewnętrzny.
11. Gniazdo zasilania - antyradar Bel Express 925/935 może być zasilany ze źródła prądu stałego w zakresie od 10,5V do 16V.

Opis funkcji

Funkcja samotestowania

Za każdym razem, po włączeniu jednostki przeprowadzany jest test, w trakcie którego sygnalizowane są alarmy w paśmie Ka, K, X oraz SWS. Następnie wyświetlane są cyfry 1,2,3 i/lub 4 sygnalizujące, czy wybrane są jakieś poszczególne opcje pracy urządzenia. Aby pominąć etap samotestowania należy po włączeniu nacisnąć przycisk PWR-VOL powtórnie.

Tryb pokazowy

Tryb pokazowy umożliwia zapoznanie się z alarmami audiowizualnymi. Aby go włączyć należy przycisnąć przycisk CITY, następnie przycisk AUDIO przy wyłączonym urządzeniu (OFF). Jednostka zacznie sygnalizować cyklicznie posiadane alarmy dla pasm Ka, K, X oraz SWS jak również przykładowe komunikaty i kategorie SWS. Aby wyjść z trybu pokazowego należy nacisnąć przycisk PWR-VOL. Jednostka przejdzie do stanu czuwania i gotowości do odbierania sygnałów.

Zapamiętywanie indywidualnych ustawień

Za każdym razem, kiedy antyradar odłączony jest od zasilania, wszystkie ustawienia i wybrane wcześniej opcje pracy urządzenia zapamiętywane są w pamięci. Pamięć ustawień eliminuje konieczność ponownego ich wprowadzania po wyłączeniu zasilania.

Ustawianie poziomu głośności alarmów

Po przejściu przez etap samotestowania, można ustawić głośność alarmów poprzez przytrzymanie przez chwilę przycisku PWR-VOL. W trakcie trzymania przycisku następować będzie zmiana siły sygnału alarmu. Odpowiedni poziom zatwierdza się poprzez zwolnienie przycisku.

DARK (Dim/Dark) - jaskrawość i wygaszanie wyświetlacza

Opcja pozwala na wygaszenie wyświetlacza alfanumerycznego. Uaktywnia się ją poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku DARK. Pojedynczy sygnał dźwiękowy potwierdzi wybór tej opcji. Aby całkowicie wygasić wyświetlacz należy przycisnąć przycisk DARK powtórnie. Przyciśnięcie po raz trzeci spowoduje powrót do pełnej jaskrawości.
Uwaga - w przypadku naciśnięcia przycisku DARK i braku sygnału dźwiękowego należy sprawdzić czy poziom głośności nie został ustawiony na poziomie minimalnym.

AUDIO (Audio Mute) przycisk

Jednostka posiada fabryczne ustawienia stałej sygnalizacji głosowej alarmów. Jest to wygodne w przypadku dużego poziomu głośności w pojeździe.

VG-2 Alarm

Alarm sygnalizujący obecność w pobliżu urządzeń wykrywających antyradary (tzw. Radar Detector Detector).

Funkcje wybieralne

#1 SWS - ostrzeżenia o wydarzeniach na drodze (na stan obecny - nie używane w Polsce).
#2 VG-2 - ostrzeżenie o wykrywaczu antyradarów (na stan obecny - nie używane w Polsce).
#3 Głosowe komunikaty SWS.
#4 Głosowe komunikaty wykrycia Radarów/Laserów/VG-2.
Status: cyfra miga - funkcja wyłączona; cyfra świeci na stałe - funkcja załączona.

Wprowadzanie funkcji wybieralnych

1. Przy wyłączonym urządzeniu wcisnąć i przytrzymać klawisz CITY, a następnie wcisnąć klawisz PWR/VOL.
2. Po krótkim sygnale cyfra #1 wskazuje status funkcji SWS. Aby wybrać #2 (VG-2), wcisnąć ponownie klawisz CITY. Aby wybrać #3 (głos. komunikaty SWS) wcisnąć CITY po raz kolejny, dla #4 (głos. komunikaty Radar/Laser/VG-2) wcisnąć CITY ponownie, itd.
3. Jeśli wybrana cyfra świeci się na stałe - funkcja jest aktywna. Aby ją wyłączyć - wcisnąć klawisz AUDIO. Dwukrotny "beep" i miganie cyfry potwierdza wyłączenie tej funkcji.
4. Jeśli wybrana cyfra miga - funkcja jest wyłączona. Aby ją załączyć - wcisnąć AUDIO. Pojedynczy "beep" i zaświecenie cyfry na stałe potwierdza załączenie tej funkcji.
5. Wciśnięcie klawisza PWR/VOL zapamiętuje zmienione ustawienia. Dwukrotne "beep" potwierdza wyjście z trybu zmiany ustawień funkcji wybieralnych i urządzenie jest gotowe do pracy.

« powrót do Archiwum instrukcji

« powrót do Antyradary - Strona Główna

   Created by ® NeoM